You are here

Естония

Основният документ, уреждащ сферата на безопасните и здравословни условия на труд в Естония е Законът за безопасни и здравословни условия на труд, приет от естонския парламент – Riigikogu – въз основа на който са разработени и приети няколко съпътстващи Постановления на правителството на Република Естония и Министерството на социалните въпроси (Законът е в сила от 26 юли 1999 г.). Естонският национален координатор за EU-OSHA е в рамките на Министерството на социалните въпроси (Отдела за развитие на деловия живот). Понастоящем мрежата от национални координатори включва 16 правителствени и неправителствени институции. националният координатор действа като представител на Агенцията в Естония и функционира като посредник между Агенцията и държавите-членки в съответните дейности,както и като координатор на дейностите на равнище държава-членка. Целта на уебсайта на националния координатор е да предостави всеобхватна информация както на национално равнище, така и на равнище ЕС във връзка с безопасните и здравословни условия на труд, по-специално относно добрите практики и европейските кампании. Връзка с националния координатор може да бъде осъществена на следния електронен адрес: tiit.kaadu@sm.ee и ester.runkla@sm.eeСъвета по работна среда е в рамките на Министерството на социалните въпроси. Съветът е тристранен консултативен орган, съставен от 15 членове, като основаната му задача е да прави предложения и изразява становища относно разработването и прилагането на политиката в областта на работната среда. Вследствие закриването на Центъра за здравословни условия на труд през 2004 г., изпълнителната роля на Центъра в областта на здравословните условия на труд се поема от Съвет за здравни грижи (Отдел "Работна среда"). Държавният контрол във връзка със съответствието с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява от Инспектората по труда, който в структурно и географско отношение е разделен на северен, южен, западен и източен инспекторат.


Данни за контакт с фокусните точки

Labour Inspectorate of Estonia (Tööinspektsioon)
Mäealuse 2/3
12618 Tallinn
Естония
Contact person:
Kristel ABEL
Tel: +372 5287238
Адрес на електронна поща: kristel [dot] abel [at] ti [dot] ee