You are here

Сърбия

В Република Сърбия Министерството на труда и социалната политика отговаря за безопасността и здравето при работа. Министерството включва два административни органа с дейност в тази област, по-специално Дирекцията за безопасност и здраве при работа, която освен другите свои функции, се занимава с изготвяне на законодателство, и Инспекцията по труда, която отговаря за надзора на неговото изпълнение.Министерството на труда и социалната политика си сътрудничи пряко и постоянно с други органи (министерства, отговарящи за здравето, околната среда, минното дело и т.н.) и институции, отговарящи за здравето, пенсиите и застраховките за неработоспособност, както и със социални партньори, университети и други.В ролята си на фокусен център на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа Дирекцията за безопасност и здраве при работа създаде национална мрежа за безопасност и здраве при работа в Сърбия, която обхваща представители на свързаните министерства, социални партньори, университети и други.


Данни за контакт с фокусните точки

Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
11000 Belgrade
Сърбия
Contact person:
Miodrag LONCOVIC
Tel: +381 11 3347 393
Адрес на електронна поща: miodrag [dot] l [at] minrzs [dot] gov [dot] rs