Сърбия

В Република Сърбия Министерството на труда и социалната политика отговаря за безопасността и здравето при работа. Министерството включва два административни органа с дейност в тази област, по-специално Дирекцията за безопасност и здраве при работа, която освен другите свои функции, се занимава с изготвяне на законодателство, и Инспекцията по труда, която отговаря за надзора на неговото изпълнение.Министерството на труда и социалната политика си сътрудничи пряко и постоянно с други органи (министерства, отговарящи за здравето, околната среда, минното дело и т.н.) и институции, отговарящи за здравето, пенсиите и застраховките за неработоспособност, както и със социални партньори, университети и други.В ролята си на фокусен център на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа Дирекцията за безопасност и здраве при работа създаде национална мрежа за безопасност и здраве при работа в Сърбия, която обхваща представители на свързаните министерства, социални партньори, университети и други.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour, Employment, Veterans and Social Policy
  Occupational Safety and Health Directorate. Nemanjina 22-26
  11000
  Belgrade
  Serbia
  Contact person: Miodrag LONCOVIC
  E-mail address:
  miodrag.l [at] minrzs.gov.rs