You are here

Унгария

Здравословните и безопасни условия на труд в Унгария попадат в ресора на Министерството на социалните въпроси и заетостта. Унгарската инспекция по труда под ръководството на министерството контролира спазването на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа.Унгарската инспекция по труда участва активно в подготовката и разработването на наредби, свързани със здравословните и безопасни условия на труд. В допълнение тя изпълнява функциите на фокусен център на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и в тази си функция сътрудничи със социалните партньори.Главното управление на унгарската инспекция по труда е разположено в Будапеща и се подпомага от седем регионални инспекции по труда. Освен контрол инспекциите по труда извършват широк набор от консултантски дейности. Безопасността и здравето в минното дело се контролират от отделна организация (Унгарската минно-геоложка служба).


Данни за контакт с фокусните точки

Ministry for National Economy - Dep. of Labour Inspection OSH
Kálmán I.u.2.
1054 Budapest
Унгария
Contact person:
Katalin BALOGH
Tel: 18963015
Адрес на електронна поща: katalin [dot] balogh [at] ngm [dot] gov [dot] hu