Унгария

Унгарското правителство е възложило на министъра по заетостта и на окръжните служби в столицата и областните служби в страната да изпълняват административните задължения на органи, които се заминават с въпросите на безопасността и здравето при работа.

Окръжните служби в столицата/областните служби са териториални държавни административни органи, които извършват инспекции в областта на БЗР, а Отделът по здраве и безопасност при работа към Министерството на финансите предоставя, наред с другото, професионални насоки на инспекционните органи в областта на БЗР и участва активно в подготовката и разработването на наредби, свързани с БЗР. Освен това Отделът по здраве и безопасност при работа администрира координационния център на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа и в това си качество си сътрудничи със социалните партньори.

Безопасността и здравето в минното дело се контролират от отделна организация (Унгарската минно-геоложка служба).

Focal points' contact details