You are here

Румъния

В Румъния компетентният орган в областта на БЗР е Министерството на труда, семейството и социалната защита. Основни отговорности: изработване на национална политика и стратегия в тази област, изготвяне на проекти на нормативни актове с цел прилагане на националната стратегия и наблюдение на процеса на прилагане на законодателството. Инспекцията по труда следи за прилагането на законодателството в сферата на БЗР.Националният научно-изследователски институт за защита при работа „Александру Дарабонт“ определя на научна основа мерки за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и популяризира съгласувана в тази област политика. Министерството на общественото здраве е централният орган в областта на благосъстоянието във връзка с общественото здраве. Дирекциите по обществено здраве контролират спазването на стандарти за здраве на работното място и допринасят за популяризирането на здравето на работното място. Националната палата за пенсии и други социалноосигурителни права е осигурителят в областта на трудовите злополуки и професионалните заболявания.Румънският фокусен център управлява националната мрежа за БЗР и предоставя информация на румънската интернет страница на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.


Данни за контакт с фокусните точки

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
Bd. Ghencea nr.35A, sector 6
061 692 Bucharest
Румъния
Contact person:
Ioana-Georgiana NICOLESCU
Tel: +40 (21) 313 31 58
Адрес на електронна поща: georgiana [dot] nicolescu [at] gmail [dot] com