Румъния

В Румъния компетентният орган в областта на БЗР е Министерството на труда, семейството и социалната защита. Основни отговорности: изработване на национална политика и стратегия в тази област, изготвяне на проекти на нормативни актове с цел прилагане на националната стратегия и наблюдение на процеса на прилагане на законодателството. Инспекцията по труда следи за прилагането на законодателството в сферата на БЗР.Националният научно-изследователски институт за защита при работа „Александру Дарабонт“ определя на научна основа мерки за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и популяризира съгласувана в тази област политика. Министерството на общественото здраве е централният орган в областта на благосъстоянието във връзка с общественото здраве. Дирекциите по обществено здраве контролират спазването на стандарти за здраве на работното място и допринасят за популяризирането на здравето на работното място. Националната палата за пенсии и други социалноосигурителни права е осигурителят в областта на трудовите злополуки и професионалните заболявания.Румънският фокусен център управлява националната мрежа за БЗР и предоставя информация на румънската интернет страница на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа.


Focal points' contact details

 • Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii ''Alexandru Darabont'' - INCDPM, București
  35A Ghencea Blvd., Sector 6
  061 692
  Bucharest
  Romania
  Contact person: Ioana-Georgiana NICOLESCU
  E-mail address:
  georgiana.nicolescu [at] gmail.com