Montenegro

Чрез своя Инспекторат по труда Министерството на труда и социалните грижи следи за приложението на Акта за безопасност на труда ("Официален вестник на Република Черна гора, no. 79/04), както и на друго законодателство в тази област и на мерките за безопасност на труда, освен в случаите, когато законът постановява, чe приложението на това законодателство по отношение на конкретни дейности се следи от други органи. Отделът по инспекция на труда е част от Инспектората по труда. Оглавява се от Главен инспектор по труда. Длъжностните лица в отдела са инспектори по наблюдение на трудовите отношения и инспектори по наблюдение на дейностите във връзка с безопасните условия на труд. Освен отговорностите и правата, определени от закона, инспекторът по безопасност на труда има правото и отговорността, по време на инспекцията да: : • разглежда общите правила, груповите споразумения, трудовите договори, решенияте, сертификатите и останалите индивидуални правила, архиви и друга документация в областта на безопасността на труда;
 • разследва тежки наранявания по време на работа, групови злополуки и нещастни случаи. В допълнение към дейностите на отдела е сформиран тристранен Социален съвет, съгласно Акта за социалния съвет ("Официален вестник на Република Черна гора", no. 79/04),) който замести Икономическия и социален съвет, който преди това беше на "тристранна плюс" основа и включваше неправителствени организации. Органът се занимаваше с въпросите на безопасните условия на труд, като отскоро Социалният съвет се занимава и с въпросите на трудовата медицина. В края на 2009 г. бе приета Стратегията за подобряване на здравословното състояние на служителите и работниците, както и на безопасността на труда в Черна гора за периода 2010 - 2014 г., заедно с план за действие за приложението й. Освен правителството на Черна гора социалните партньори включват представители на Синдиката на служителите и работниците в

  Черна гора както и представители на организацията на работодателите в

  Черна гора. Значителна роля в системата по безопасност на труда заема Осигурителният фонд при пенсиониране и неработоспособност, към който се осигуряват всички работници и служители, и който съобщава на Министерството на труда и социалните грижи данни за трудови злополуки, професионални заболявания, свързани с работата заболявания и трудови увреждания, при запитване и на ежемесечна основа, както за всяка календарна година най-късно до 31 януари на следващата година. Системата по трудова безопасност в

  Черна гора включва също така оправомощени организации с дейност по безопасността на труда, които са юридически или физически лица, квалифицирани в сферата на човешките ресурси, организационните, технически и други определени от Министерството на труда и социалните грижи правила, да изпълняват следните дейности:

 1. разглеждане (оценка) на техническа документация за определяне на условия за годност и превантивни мерки по безопасност на труда, технически изисквания и стандарти, с цел да се гарантира спазване на стандартите за защита на работниците в помещения със сложна техническа документация за изпълнение на работните процеси,
 2. квалифициране и проверка на квалификацията на работниците по въпросите на безопасността на труда,
 3. професии, включени в член 36 на Акта за безопасност на труда,
 4. подготовка на дейности по оценка на риска, заедно с предложения за мерки за премахване на риска ,
 5. периодични прегледи и тестване на оборудването, личните инструметни и пособията за осигуряване на безопаснотт на труда,
 6. периодични прегледи и тестване на електрическите и други инсталации, както и
 7. проверка на условията на трудовата среда (физически, химически и биологични рискове, осветление и микроклимат).

Тук трябва да се споменат също така оправомощените органи по здравеопазване, Асоциацията за безопасност на труда в Черна горанеправителствените организации и застрахователните компании.


Focal points' contact details