You are here

Албания

След подписването на споразумението за стабилизиране и асоцииране през юни 2006 г. Албания стана част от процеса на стабилизиране и асоцииране. В тази рамка е постигнат значителен напредък по отношение на безопасните и здравословни условия на труд.Съставена е от правителството и е одобрена от парламента национална стратегия за безопасни и здравословни условия на труд.
Изработен е закон за безопасните и здравословни условия на труд и се очаква да бъде одобрен от народното събрание. Осъществява се координация между институциите, работещи в областта на здравословните и безопасни условия на труд, и е засилен социалният диалог.
Участието на Албания в мрежата на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) е много важно за функционирането на националната схема за безопасни и здравословни условия на труд, тъй като тя оказва подкрепа на Агенцията за националния фокусен център.Националният фокусен център има четири стратегически функции: организиране на националната мрежа; участие в консултативните процедури на Агенцията; управление на уебсайта на националния фокусен център; и организиране на кампанията „Европейска седмица за безопасни и здравословни условия на труд“.


Данни за контакт с фокусните точки

Inspektorati Shteteror i Punes dhe Sherbimeve Shoqerore
Rr. Dervish Hima
-- Tirana
Албания
Contact person:
Arben SEFERAJ