You are here

Чешка република

В Чешката република безопасността, здравето и благосъстоянието на работното място попадат главно в правомощията на Министерството на труда и социалните дейности, което осъществява и диалога със социалните партньори и Министерството на здравеопазването на Чешката република. В ограничена степен тази област попада също в правомощията на Службата за минно дело на Чешката република и Държавната служба за ядрена безопасност.

Инспекцията по труда "Държавна служба за инспекция по труда" със своите регионални инспекторати налага и следи за спазването на стандартите за безопасни работни места и условия на труд. Държавният орган за защита на здравето при работа, който е част от Министерството на здравеопазването на Чешката република, е отговорен за спазването на стандартите за здравословни работни места. Службата за минно дело на Чешката република следи за спазването на стандартите за здравословни и безопасни условия на труд в минната индустрия и при употребата на експлозиви. Държавната служба за ядрена безопасност отговаря за регулаторните аспекти при дейности с йонизиращи радиации.

Тристранният Съвет за здравословни и безопасни условия на труд, консултативен орган на чешкото правителство, координира дейностите на много държавни органи и социални партньори в областта на безопасността и здравето при работа. Председател на съвета е министърът на труда и социалните дейности.

Чешката фокусна точка координира и ръководи националната мрежа за безопасност и здраве при работа. Чешкият институт за изследвания в областта на безопасността и здравето при работа (VUBP) и Националният институт за обществено здравеопазване (SZU) са центрове за знания в сферата на благосъстоянието на работното място. Те събират данни за безопасността, здравето и благосъстоянието на работното място и извършват свързани с това изследвания.

Данни за контакт с фокусните точки

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Prague 2
Чешка република
Contact person:
Jaroslav HLAVÍN
Tel: + 420 221 92 2301
Адрес на електронна поща: jaroslav [dot] hlavin [at] mpsv [dot] cz