Трудова рехабилитация и връщане на работа

Работната ръка в Европа застарява: възрастта за пенсиониране се увеличава в много държави членки и много работници и служители вероятно ще имат по-дълъг трудов живот. Това означава също така, че повече работници ще страдат от заболявания, като все по-голяма важност за поддържането на устойчиви работни места ще бъдат добрите политики за връщане на работното място.

Завръщането на работа след средносрочни или дългосрочни отсъствия по болест е сложен процес. Тук се включват следването на няколко стъпки и комбинираното въздействие от различни професии, които не е необходимо да бъдат използвани съвместно. Работното място трябва да заема централно място в системите за връщане на работа. Поради това EU-OSHA е поръчала изследване относно системи и политики за трудова рехабилитация и връщане на работа, което обединява добрите практики от цяла Европа.

Всяка година около 1,6 милиона души в Европа са диагностицирани с рак. Според изследване, представено по време на семинар на EU-OSHA относно свързаните с работата ракови заболявания, съществуват мерки по отношение на МСС във връзка със стреса и проблемите, свързани със здравето, но са налице по-малко мерки за реинтеграция и връщане на работа за работниците, засегнати от ракови заболявания, включително такива, свързани с работата.

Все повече и повече хора, преживели раково заболяване, се завръщат на работа. Важно е да се улесни тяхната трудова рехабилитация за насърчаване на благосъстоянието на тази уязвима група, както и за намаляване на свързаните с това обществени и икономически въздействия. EU-OSHA проучи този въпрос и публикува прегледи на трудова рехабилитация и връщане на работа след преживяно раково заболяване и препоръки към предприятията.

Трудова рехабилитация и връщане на работа след раково заболяване: литературен преглед

Политики и практики относно трудовата рехабилитация и завръщането на работа след преживяно раково заболяване — сегашните подходи: резултати от работа на семинар

9 случая от практиката във връзка с програми за трудова рехабилитация/връщане на работа