Нововъзникващи рискове

Трудът и работните места се променят постоянно поради въвеждането на нови технологии, вещества и работни процеси, поради промени в структурата на работната сила и пазара на труда и поради новите форми на организация на заетостта и работата. Това може да доведе до появата на нови рискове и проблеми за безопасността и здравето на работещите лица. Те трябва да се предвидят и отстранят, за да се гарантират безопасни и здравословни работни места в бъдеще.

Една от основните цели на ЕU-OSHA е да идентифицира и предоставя надеждни данни с високо качество за новите и нововъзникващите рискове за безопасността и здравето при работа (БЗР). Такива данни са необходими за авторите на политики и изследователите, за да предприемат своевременни и ефективни действия въз основа на тях.

За тази цел Европейският център за наблюдение на риска на ЕU-OSHA събира и анализира данни от изследвания и консултации с експерти относно тенденциите и основните фактори, които оказват въздействие върху работните места и безопасността и здравето на работещите лица. Центърът изготвя документи за обсъждане, доклади, резюмета и визуализации на данни, предназначени за авторите на политики, социалните партньори, изследователите и посредниците на работното място на европейско и национално равнище, като им предоставя необходимата информация и инструменти, за да се справят ефективно с идентифицираните нови и нововъзникващи проблеми.

Крайната цел е да се повиши осведомеността за това как промените от всякакъв вид — технологични, социални, политически и икономически — могат да засегнат безопасността и здравето на работещите хора в Европа, както и да се насърчи своевременното предотвратяване на бъдещи проблеми за БЗР и по този начин да се гарантират безопасни и здравословни работни места в бъдеще.

Идентифициране на нововъзникващи рискове

Прогнозиране

ЕU-OSHA ръководи редица прогнозни проекти, които имат за цел да се извърши оценка на възможните последици от новите технологии, новите начини на работа и социалните промени за безопасността и здравето на работещите лица. Проектите си поставят задача не само да идентифицират новите рискове още при възникването им, но и да предвидят промените, които може да окажат въздействие върху безопасността и здравето на работното място.

В прогнозните проектите на ЕU-OSHA са използвани различни методи, включително прегледи на литературата, консултации с експерти и изготвяне на сценарии. ЕU-OSHA организира семинари за събиране на знания, популяризиране на резултатите и насърчаване на дебата.

Този план за работа цели да помогне при съставянето на политики и при определянето на приоритети за действия и изследвания. Прогнозните проучвания могат да окажат значително въздействие върху политиката. Например те могат да помогнат на авторите на политики при разработването на иновативни решения и насърчават стратегическия подход в дългосрочен план.

Темите, които вече са обхванати от поредицата от прегледи, включват „зелени“ работни места, ИКТ/цифровизация, кръгова икономика и изменение на климата.

Освен това в поредица от публикации по сектори относно бъдещето на селското и горското стопанство са разгледани нови и нововъзникващи възможности и рискове. 

Документи за обсъждане с експерти

ЕU-OSHA публикува експертни проучвания с цел да предизвика дебат относно бъдещето на труда и нововъзникващите проблеми за безопасността и здравето на работното място между експертите по БЗР и авторите на политики в ЕС. Заключенията от тези документи често насочват към области за бъдещи изследвания или действия.

Сред темите, разгледани досега в проучванията, са: краудсорсинг, роботика и допингови средства, триизмерен печат, технологии за наблюдение и секторът на електронната търговия на дребно.

Запознайте се с всички документи за обсъждане с експерти относно нововъзникващите рискове