You are here

Тенденции в ИКТ и цифровизация на труда

В прогнозен проект на EU-OSHA се разглежда потенциалното въздействие върху БЗР от бързото развитие на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), включително на изкуствения интелект и роботиката, и въздействието им върху безопасността и здравето при работа (БЗР). Проектът си поставя задачата да предостави на лицата, натоварени с вземането на решения в ЕС, правителствата на държавите членки, професионалните организации и работодателите необходимата им информация относно промените в ИКТ, тяхното въздействие върху естеството и мястото на извършваната работа и нововъзникващите проблеми за БЗР, до които те могат да доведат.

Проектът се състои от три работни пакета:

  • Работен пакет 1 цели да идентифицира основните тенденции и движещите фактори, които могат да доведат до нови и нововъзникващи рискове за БЗР, свързани с ИКТ и с промените в мястото на работа.
  • Въз основа на основните тенденции и движещите фактори от работен пакет 1, работен пакет 2 цели да разработи възможни и реалистични сценарии как ще изглеждат работните места през 2025 г. и да онагледи бъдещите проблеми за БЗР, свързани с промените в ИКТ и мястото на работа.
  • Работен пакет 3 цели да популяризира констатациите от проекта чрез сценарии, разработени в работен пакет 2, с цел разработване, съвместно с авторите на политики, на възможни стратегии за справяне с проблемите за БЗР, идентифицирани в сценариите.

Тези дейности следва да допринесат за осигуряване на безопасни и здравословни работни места в бъдеще в съответствие с интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в ЕС.

В последващите проучвания се разглеждат допълнително важни области и проблеми, изтъкнати в проекта.