Стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г.

Image

В Стратегическата рамка за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. на Европейската комисия са определени ключовите приоритети и действия за подобряване на здравето и безопасността на работниците, като са взети под внимание бързите промени в икономиката, демографията и моделите на работа.

Стратегически приоритети

Подходът на стратегическата рамка е тристранен, като тя включва институциите на ЕС, държавите членки, социалните партньори и други заинтересовани страни, и се фокусира върху три основни приоритета:

  1. предвиждане и управление на промените в контекста на прехода към зелена икономика, цифровия преход и демографския преход;
  2. подобряване на превенцията на свързаните с работата злополуки и заболявания и стремеж към подхода за „нулева смъртност“ („Vision Zero“) по отношение на свързаните с работата смъртни случаи;
  3. повишаване на подготвеността за реагиране на текущи и бъдещи здравни кризи.

Прилагане на рамката — ключова роля на EU-OSHA

Успехът на рамката зависи от прилагането ѝ на равнището на ЕС, национално и секторно равнище, и на равнището на предприятията, като ефективното правоприлагане, социалният диалог, финансирането, повишаването на осведомеността и събирането на данни са от ключово значение. Чрез обширната си мрежа от партньори EU-OSHA има добра позиция да улеснява действията, сътрудничеството и обмена и да постига амбициозните цели, предвидени в рамката.

Прогнозните проучвания ипроекти за общ преглед на EU-OSHA имат за цел да предвиждат рисковете и да идентифицират приоритетите, да предоставят информация относно развитието на практиките и политиките в областта на БЗР в сфери като цифровизация и „зелени“ работни места, както и стрес и психо-социални рискове. Освен това EU-OSHA предоставя лесни за използване ресурси, чрез които да помогне за въвеждане на превенцията на работните места посредством множество насоки, изготвяни в помощ на опазването на безопасността на работниците по време на пандемията, било тези на първа линия или онези, които се приспособяват към работа от дома. Участието на EU-OSHA в Пътна карта за канцерогените и нейните кампании „Здравословни работни места“ е доказателство за ангажираността на агенцията с насърчаване на култура на превенция в цяла Европа и извън нея, което е крайъгълен камък в политиката на ЕС в областта на БЗР.

Открийте Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г.