You are here

Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия

Safety and health in micro and small enterprises

През 2013 г. малките и средните предприятия (МСП) са били 99,8 % от всички нефинансови предприятия на ЕС. Това представлява 21,6 милиона предприятия на ЕС

МСП се състоят от три категории — микропредприятия, малки и средни предприятия. В Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията от 6.5.2003 г. те са определени, както следва:

 • Средното предприятие има по-малко от 250 работници и служители и годишен оборот под 50 милиона EUR и/или счетоводният им баланс е под 43 милиона EUR
 • Малкото предприятие има по-малко от 50 работници и служители и годишен оборот или счетоводен баланс, който не надхвърля 10 милиона EUR.
 • Микропредприятието има по-малко от 10 работници и служители и годишен оборот или счетоводен баланс, който не надхвърля 2 милиона EUR.

Средно взето, в МСП на цялата територия на ЕС са работили 4,22 души, така че голямото мнозинство (92,4 %) от предприятията в ЕС са класифицирани като микропредприятия. На тези микропредприятия се падат 67,4 % от всички работни места в Европа, поради което значението им за европейската икономика е огромно.

Пред какви предизвикателства са изправени микропредприятията и малките предприятия?

Данните показват, че работещите в по-малките предприятия са изложени на по-високи рискове от тези в по-големите и че по-малките предприятия срещат повече затруднения при контролирането на риска. Различни проучвания, включително Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ЕSENER) на ЕU-OSHA, показват, че проблемите в областта на БЗР стават особено значителни, когато предприятията намаляват по размер. 

Сравнително лошото управление на БЗР може да се отдаде на специфични характеристики, типични за малките предприятия, като структурни и организационни схеми на работа и заетост, икономическа позиция и бизнес отношения, многообразие и гъвкавост на бизнеса, отдалеченост от регулаторния обхват, поведение и компетентност на собствениците и работниците в такива малки предприятия или техния кратък жизнен цикъл. Тези характеристики правят по-трудно за микропредприятията и малките предприятия да създават и поддържат безопасна и здравословна работна среда. 

Някои други фактори, които оказват въздействие върху управлението на БЗР в тези предприятия в сравнение с по-големите, включват:

 • Трудности при регулирането, тъй като те са обикновено разнородни, географски разпръснати и нямат съгласувано представителство. Бюджетни ограничения, означаващи, че често не достигат ресурси за изпълнението на инициативи и мерки за безопасност и здраве, като заплащане за съвети, информация, инструменти и контрол в областта на здравето и безопасността.
 • Разполагането с по-малко ресурси пречи на извършването на превантивни дейности.
 • По-малко време и енергия остават за „неосновни“ задачи, за каквато понякога се смята управлението на безопасността и здравето. Добрите условия за БЗР не се счита за приоритет.
 • Оценките на риска може да са скъпоструващи и сложни за изпълнение, особено ако на предприятието не достигат ресурси или умения в областта на БЗР, за да ги извърши ефективно.
 • Прекият достъп до микропредприятията и малките предприятия може да се окаже труден за организациите, подпомагащи или налагащи прилагането на добри условия за безопасност и здраве на работното място.

 

За да научите повече за факторите, които мотивират по-малките предприятия да инвестират в БЗР, прочетете следната OSHWiki article.  

Добрата безопасност и доброто здраве са добра новина за МСП

По-малко от половина от микропредприятията и малките предприятия оцеляват за повече от 5 години, като само малка част от тях се развиват в рамките на основната група високопроизводителни фирми, които са двигател на индустриалните иновации и ефективността. В едно от проучванията бе установено, че сред новите микропредприятия и малки предприятия в САЩ тези, които са отпаднали в рамките на една или две години, са имали среден брой на злополуките на работното място, повече от два пъти по-голям от този на предприятията, оцелели над пет години. 

Разходите поради злополуки представляват особен проблем за по-малките предприятия, тъй като те възлизат на 82 % от всички трудови злополуки и на 90 % от всички злополуки със смъртен изход

Последиците от сериозен инцидент в областта на БЗР могат да бъдат катастрофални за малкото предприятие:

 • Много по-трудно е за микропредприятията и малките предприятия да се възстановят след инцидент в областта на БЗР.
 • Относителното въздействие е по-голямо, отколкото при сравними по-големи предприятия.
 • Основни работници не могат да бъдат лесно или бързо заместени.
 • Краткосрочни прекъсвания на дейността могат да доведат до загуба на клиенти и важни поръчки.
 • Един сериозен инцидент може да доведе до затваряне на предприятието поради преките разходи за справяне с инцидента или загубата на поръчки и/или клиенти.
 • Дори малки инциденти или случаи на влошено здраве могат да удвоят отсъствията поради заболяване.

Статистически данни като тези показват, че добрите условия за БЗР са от основно значение за успеха и дългосрочното оцеляване на тези микропредприятия и малки предприятия. Проучването ЕSENER на ЕU-OSHA предостави факти, че дори много малките предприятия могат да съобщават за много високи равнища на практики за управление на БЗР в някои държави и сектори от ЕС. Това показва, че ако може да се създаде благоприятна среда, управлението в областта на БЗР в микропредприятията и малките предприятия може да бъде съществено подобрено. 

Ефективното управление на БЗР е не само важно за благополучието на работниците, но и гарантира преуспяване в дългосрочен план на предприятията и икономиките, като свежда до минимум производствените загуби в резултат на наранявания или смъртни случаи.

Прочетете доклада на ЕU-OSHA „Безопасност и здраве при работа и икономическа ефективност в малките и средните предприятия: преглед“ 

ЕU-OSHA помага на микропредприятия и малки предприятия да извършат оценка на своите рискове на
работното място

Адекватната оценка на риска е ключът към здравословни работни места. Извършването на оценки на риска може обаче да бъде доста трудно, по-специално за микропредприятията и малките предприятия, които може да нямат достатъчно ресурси или ноу-хау в областта на безопасността и здравето при работа, за да извършат ефективно такива оценки.

Инструментът на ЕU-OSHA за Електронна интерактивна оценка на риска (ОiRA) има за цел да преодолее тези пречки като първата инициатива на равнище ЕС, която насърчава европейските микропредприятия и малки и средни предприятия (главно посредством държавите членки и социалните партньори на европейско и национално равнище) да извършват оценка на своите рискове.

Платформата OiRA дава възможност за създаване на лесни за ползване и безплатни онлайн инструменти, които могат да помогнат на микропредприятията и малките организации да въведат поетапен процес за оценка на риска, като се започне от идентификация и оценка на рисковете на работното място и се мине през вземането на решения и изпълнение на превантивните мерки, за да се стигне до мониторинг и докладване. Инструментът се използва от секторните социални партньори (организации на работодателите и работещите) и националните органи (министерства, инспекторати по труда, институти за БЗР и пр.) за изготвяне на специфични за сектора инструменти за оценка на риска, предназначени за малките предприятия.

Повече информация за ОiRA може да се намери на уебсайта на проекта и в съответната статия в OSHWiki.

ММП: По-задълбочен поглед

С оглед на значението на микро- и малките предприятия (ММП) за обществото и икономиката на ЕС, както и на предизвикателствата, с които се сблъскват тези предприятия във връзка с управлението на БЗР, EU-OSHA изпълнява тригодишен проект (2014—2017 г.), насочен към подобряване на безопасността и здравето при работа (БЗР) в микро- и малките предприятия в Европа. Проектът беше възложен на групата изследователи, участващи в консорциума „SESAME“ (Безопасни малки и микропредприятия).

Целта на проекта е да се подобри управлението на БЗР в ММП в Европа чрез постигане на следните цели:

 • предоставяне на основана на данни подкрепа за формулиране на препоръки относно политиката;
 • идентифициране на добри практики в цяла Европа и подпомагане на разработването и усъвършенстването на нови и съществуващи инструменти;
 • обогатяване на знанията относно факторите, които имат определящо значение за доброто ниво на БЗР в ММП.

Проектът е разделен на четири етапа:

етап 1 (2014—2015 г.): оценка на актуалното състояние на БЗР в ММП. Констатациите са представени в доклада „Условия и правила за безопасност и здраве при работа в микропредприятията и малките предприятия в ЕС“;

етап 2 (2015—2016 г.): проучване на гледните точки на работните места посредством лични интервюта със собственици/управители и работници в ММП, представени в аналитичен доклад и национални доклади;

етап 3 (2016—2017 г.): анализ на факторите, които обуславят ефективността на политиките и добрите практики, и на ролята на посредниците. В рамките на този етап е изготвен опис на идентифицираните добри практики, а резултатите от дейностите са представени в аналитичен доклад и национални доклади;

етап 4 (2017 г.): изготвяне на заключителен анализ, резултатът от който е изчерпателен и основан на данни преглед на проекта. Всички елементи от предходните етапи са обобщени в доклад, резултатите от проекта се разпространяват широко, а заинтересованите страни ще обсъдят резултатите на заключителна конференция.