Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия

Occupational safety and health in micro and small enterprises

Микропредприятията и малките предприятия (ММП) са основните двигатели на икономическия растеж, иновациите, заетостта и социалната интеграция и представляват гръбнакът на икономиката на ЕС.

В ММП не се обръща достатъчно внимание на безопасността и здравето при работа (БЗР), като работниците са изложени на по-голям риск от трудови злополуки и свързани с работата заболявания. Въпросът е приоритет в националните стратегии за БЗР, в стратегическата рамка на Европейската комисия и в контекста на Европейския стълб на социалните права.

Широкомащабният проект на EU-OSHA „Подобряване на БЗР в микропредприятията и малките предприятия“ (2014—2018 г.) цели да идентифицира основните фактори за успех при изпълнението на политики, стратегии и практически решения за подобряване на БЗР в ММП в Европа.

Какво показват проучванията за БЗР в ММП?

Първата фаза на проекта идентифицира обхвата на трудностите във връзка с БЗР, пред които са изправени ММП в Европа, и някои от факторите, които допринасят за лошото управление на БЗР в тези предприятия. В прегледа „Контекст и мерки за здравословни и безопасни условия на труд в микропредприятията и малките предприятия в ЕС“ от литературата се посочва „обща и многостранна липса на ресурси“, в резултат на което значителна част от ММП се стремят към „не много етични“ бизнес стратегии. Основните характеристики на такива предприятия са слаба икономическа позиция; безпокойство за икономическото оцеляване; липса на инвестиции в БЗР; ограничено познаване, осведоменост и компетентност от страна на управителите собственици; и нагласи и приоритети, които не са в полза на БЗР.

Перспектива за работното място

Нагласите и практиките за БЗР в ММП бяха проучени чрез 360 обстойни интервюта с работници и с управители собственици. Някои от често наблюдаваните нагласи включват силно реактивен подход към БЗР; схващането, че „здрав разум“ е достатъчна мярка за БЗР, и убеждението, че рисковете са „част от работата“. Същевременно бяха установени и примери за добри практики.

Прочетете доклада „Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия в ЕС — гледната точка на работното място“.

Има ли добри практики, върху които можем да градим?

В Европа могат да се набележат разнообразни примери за успешни политики, стратегии и инструменти в областта на БЗР, които са насочени към БЗР в ММП. Над 40 такива интервенции са описани подробно в „Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия в ЕС: от политиката до практиката — описание на добри примери.

Добрите примери бяха разгледани допълнително, за да се определи „какво работи, за кого и при какви обстоятелства“, включително широкообхватния им потенциал за положително въздействие и за пренасяне в други условия.

Прочетете доклада „От политиката до практиката: политики, програми и действия в подкрепа на БЗР в микропредприятията и малките предприятия“, в който се разглежда също опитът на посредниците, работещи с ММП в областта на БЗР.

Как можем да гарантираме, че политиките и интервенциите в областта на БЗР достигат ММП?

Анализирани са цялостните констатации от проекта, за да се извлекат основани на доказателства препоръки за разработването на по-ефективни програми и интервенции, насочени към подобряване на БЗР в ММП. „Безопасност и здраве в микропредприятията и малките предприятия в ЕС — заключителен доклад от 3-годишния проект SESAME“ подчертава значението на:

  • ангажиране на всички основни регулаторни участници;
  • засилване на регулаторните инспекции;
  • предлагане на устойчиви решения, които лесно се прилагат и пренасят в други условия;
  • по-добра интеграция на БЗР в специфичните за сектора образователни системи;
  • включване на синдикатите и организациите на работодатели в разработването на политики, които могат да достигнат ММП;
  • по-добра организация на веригата за доставки.

EU-OSHA помага на ММП да оценят рисковете на работното място

Адекватната оценка на риска е ключът към здравословни работни места. Извършването на оценки на риска обаче може да се окаже трудно, особено за ММП, които е възможно да нямат достатъчно ресурси или ноу-хау, за да извършват ефективно такива оценки.

Платформата на EU-OSHA за интерактивна онлайн оценка на риска (OiRA) цели да преодолее това. OiRA е първата инициатива на равнище ЕС, насочена към насърчаване на ММП (главно чрез държавите членки и социалните партньори на равнище ЕС и на равнище държави членки), за оценяване на рисковете.

За да научите повече за оценката на професионалния риск в ММП, вижте тази статия, свързана с OSHwiki.