Проучване на експозицията на работниците на рискови фактори, свързани с раковите заболявания, в Европа

При условие че раковите заболявания представляват около 53 % от всички смъртни случаи, свързани с работата, в ЕС и в други развити страни, надеждните данни за експозицията на работното място на рискови фактори, свързани с раковите заболявания, са от съществено значение както за безопасността и здравето на работещите, така и за наличието на продуктивна и устойчива икономика.

EU-OSHA планира да проведе проучване на експозицията на работниците на рискови фактори, свързани с раковите заболявания, в Европа за по-успешно установяване на рисковите фактори за раковите заболявания, които са причина за повечето случаи на експозиция. В проучването се разглеждат също най-често срещаните ситуации на експозиция и броят и характеристиките на работниците, изложени на редица рискови фактори, свързани с раковите заболявания, включително азбест, бензен, хром, отработени газове от дизелови двигатели, никел, прах от силициев диоксид, ултравиолетово лъчение, дървесен прах и други. Целта на проучването е кампаниите за повишаване на осведомеността и мерките за превенция да бъдат по-добре насочвани, както и да се допринесе за основаното на факти създаване на политики.

През 2017 г. е направена проверка за осъществимостта на проучване за оценка на експозицията на работниците на канцерогени, въз основа на успешно извършено проучване в Австралия, в което е използвано новаторско пособие за оценка на професионалната експозиция (Система за оценка на професионалната експозиция чрез интегрирана база данни, OccIDEAS). Подготвителната работа започва през 2020 г. за да се определят държавите, където първо ще се проведе проучването, и за да се постави началото на първите стъпки за подготвянето на методиката и адаптирането на австралийския модел към европейските условия, като се използва същото приложение като в австралийското проучване (OccIDEAS).

Проучването ще бъде разработено и проведено през 2021 г. и 2022 г., а публикуването на първите констатации е предвидено за 2023 г. След оценка през 2024 г. ще бъдат взети решения за разширяване на обхвата на проучването, за да бъдат включени повече държави и допълнителни рискови фактори.