Проучване на експозицията на работниците в Европа на рискови фактори, свързани с раковите заболявания

Свързаните с работата ракови заболявания са един от най-сериозните проблеми за здравето на работното място в Европа. Един от начините за намиране на решения на проблема е предоставянето на актуални и надеждни данни относно експозицията на работниците на рискове, които могат да доведат до заболяването. Ето защо EU-OSHA проведе проучване на експозицията на работниците в Европа на рисковите фактори, свързани с раковите заболявания (WES).

Цел на проучването

Проучването има за цел да се определят по-точно причиняващите по-голямата част от експозициите рискови фактори, свързани с раковите заболявания, предоставяне на точен и всеобхватен обзор, който може да допринесе за мерките за превенция, повишаване на осведомеността и изготвяне на политики, като крайната цел е да се подпомогне борбата с професионалните ракови заболявания.

Тази дейност е предназначена да запълни една важна информационна празнина, установена по време на различните прегледи на Директивата относно експозицията на канцерогени, мутагени или токсични за репродукцията вещества.

Подготвителната работа за WES започна през 2020 г., след което проучването беше разработено, тествано и проведено с произволна извадка от хиляди работещи лица в шест държави — членки на ЕС: Германия, Ирландия, Испания, Франция, Унгария и Финландия. Въпросниците са разработени за оценка на вероятната експозиция на работниците на 24 известни рискови фактора, свързани с раковите заболявания, които включват промишлени химикали, вещества и смеси, генерирани в процес на производство, както и физически рискови фактори.

Обхват на проучването

Участниците в проучването бяха подбрани на случаен принцип във всяка от държавите и отговориха на подробни въпроси относно изпълняваните от тях задачи на работното място през предходната работна седмица и прилаганите превантивни мерки. Въз основа на техните отговори беше направена автоматизирана оценка на вероятността от експозиция на рискови фактори, свързани с раковите заболявания, с помощта на иновативен инструмент, наречен Occupational Integrated Database Exposure Assessment System (Система за оценка на професионалната експозиция чрез интегрирана база данни) (OccIDEAS).

Благодарение на информацията от проучването EU-OSHA е в състояние да предоставя по-точни статистически данни и да разработи задълбочени анализи за целите на изготвянето на политики, основани на доказателствени данни. Очаква се това проучване да подобри защитата срещу опасни вещества и да спомогне за намаляване на случаите на ракови заболявания, свързани с работата. То може да допринесе за няколко дейности, като:

Събраните данни могат да се използват и за разработване и захранване с информация на инструменти за наблюдение на БЗР, до които обществеността да има достъп. Разработват се и се публикуват доклади с анализи и информационни материали, за да се направи информацията по-широко достъпна.

Като цяло WES е важен източник на данни за създателите на политики, изследователите и посредниците, които могат да определят приоритетни мерки и да предприемат навременни и подходящи действия за намаляване на свързаните с работата ракови заболявания.

Преглед на първоначалните констатации от проучването

Първите резултати от WES установиха, че слънчевото ултравиолетово (UV) лъчение, емисиите от отработените газове на дизеловите двигатели, бензенът, респирабилният кристален силициев диоксид (RCS) и формалдехидът са най-честите вероятни експозиции на работното място сред 24-те анализирани рискови фактора, свързани с раковите заболявания. 

Проучването също така предоставя информация относно работниците с множество експозиции през предходната работна седмица, което означава експозиция на най-малко два рискови фактора, свързани с раковите заболявания, които не въздействат непременно по едно и също време или чрез един и същ работен процес. Данните показват, че над 60 % от работниците в миннодобивни и добивни дейности и в строителни дейности са били изложени на множество експозиции. Проучването разкрива, че за работниците в микро- или малки предприятия (с по-малко от 50 служители) съществува 1,3 пъти по-голяма вероятност да бъдат изложени на един или повече рискови фактори, свързани с раковите заболявания, отколкото за работещите в средни или големи дружества. EU-OSHA също така анализира данни за различните обстоятелства на експозиция на всеки от рисковите фактори. 

WES е проведено от обучени местни интервюиращи между септември 2022 г. и февруари 2023 г. с помощта на CATI (компютърно подпомагано телефонно интервю). След приключване на етапите на работа на терен и контрол на качеството бяха предоставени за анализ 24 402 валидно попълнени въпросника. Сред проученото население са лица на възраст над 15 години, работещи във всички сектори на икономическата дейност в посочените шест държави — членки на ЕС. Проучването включва самостоятелно заети лица и наети служители в организации от всякакви мащаби. Въпросите бяха преведени от английски език на съответните национални езици.