Сектор на здравеопазването и социалните грижи и БЗР

© Rido - stock.adobe.com

Секторът на здравеопазването и социалните грижи е един от най-големите сектори в цяла Европа. Той има значителен принос за европейското общество, както по отношение на общото здраве и благосъстояние на гражданите, така и на икономиката. Освен това пандемията от COVID-19 показа колко съществен и важен е този сектор.

Изследователският проект на EU-OSHA „Сектор на здравеопазването и социалните грижи и безопасността и здравето при работа (БЗР)“ се осъществява от 2022 до 2026 г. Той има за цел да предостави основани на доказателства знания за различните предизвикателства, пред които е изправен секторът, що се отнася до безопасността и здравето на работещите в него, с цел повишаване на осведомеността и насочване на процеса на изготвяне на политики.

Този сектор е и един от най-важните от гледна точка на заетостта и осигурява работа на лицата, настанени в специализирани институции за предоставяне на грижи, като болници, медицински практики и домове за възрастни хора и за предоставяне на грижи, но също така и на полагащи грижи за лица в собствените си домове. Всички те са изложени на широк спектър от рискове за БЗР, основните от които включват следното (неизчерпателно представяне):

  • Психосоциални, когато работниците са изложени на насилие и тормоз, травматични събития, високо работно натоварване, работа с хора в края на живота им, необходимост от изпълнение на няколко задачи едновременно, работа на смени, работа в изолация, професионално изчерпване, тормоз и липса на контрол върху работата, като всички тези фактори са известни като стресови.
  • Ергономични, свързани с повдигане на товари, продължително стоене, голямо работно натоварване и работа в неудобни пози.
  • Биологични, свързани с всякаква форма на експозиция на биологични агенти като пренасяни по кръвен път патогени и инфекциозни микроорганизми. Те включват експозиция на COVID-19.
  • Химични, свързани с ежедневното боравене с лекарствени средства или опасни химикали, което представлява риск за лицата, изложени на тях.
  • Физически, като подхлъзвания, спъвания и падания, йонизиращо лъчение, шум и др.

Освен това съществуват редица контекстуални фактори, които засягат работниците в този сектор, които не могат да бъдат пренебрегнати: застаряващото население и застаряващата работна сила; системите за здравеопазване и дългосрочни грижи, които се нуждаят от реформи и инвестиции; правото на гражданите на ЕС на достъпно, превантивно и ефективно висококачествено здравеопазване; цифровизацията на сектора и условията на труд, които често са по-ниски от тези за работниците в други сектори. Трябва да се подчертае и фактът, че секторът до голяма степен е доминиран от жени.

Този проект е в съответствие с няколко стратегии на ЕС, например стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. и европейската стратегия за грижите. Той се разработва в контекста на Европейския стълб на социалните права и се осъществява в сътрудничество със социалните партньори в сектора и международните организации.

Проектът е насочен към следните области на изследване:

Секторът в цифри

Извършва се актуализация на състоянието на БЗР в сектора на здравеопазването и социалните грижи в Европейския съюз. Това задълбочено сравнително изследване се изготвя, като се вземат предвид различни проучвания и публикации.

Здравеопазване

Предвид широкия обхват на сектора на здравеопазването, конкретна област на изследване се фокусира върху една или няколко категории работници, за да се хвърли светлина върху техните специфични условия на труд и опасностите за БЗР.

Домашни грижи

Тази изследователска област е насочена към преодоляване на пропуските в знанията относно БЗР в сектора на грижите в домашни условия. В него се анализират специфичните рискове, свързани с този вид работа, извършвана в неконтролирани условия, при слаб пряк надзор или липса на такъв, както и мерките за предотвратяването им. Той поставя акцент върху разработването на добри практики и насърчаването на участието на работниците.

Сектор за дългосрочни грижи

Подобно на сектора на грижите в домашни условия, изследванията в областта на дългосрочните грижи допринася за преодоляване на недостига на информация по темата, за идентифициране на секторните рискове, както и за проучване на превантивни мерки. Проектът също така насърчава използването на практическите инструменти и подчертават значението на участието на работещите, социалния диалог и добрите практики.

Здраве на опорно-двигателния апарат

Тук се разглеждат новите и най-разпространените професионални рискови фактори, които допринасят за развитието на мускулно-скелетни смущения (МСС) сред работещите в тази сфера, и начините за тяхното предотвратяване и управление. Освен това се споделят инициативи, добри практики и инструменти, насочени към подобряване на здравето на опорно-двигателния апарат на тези работници. Проектът също така разяснява връзката между МСС и психосоциалното благосъстояние.

Психично здраве

Психичното здраве сред работещите в този сектор се преодолява чрез изследване на основните професионални психосоциални рискови фактори за тях и начина, по който организациите в сектора ги управляват, както и на взаимодействието им с други здравословни проблеми като сърдечносъдовите заболявания и МСС. Проектът също така предоставя примери за добри практики и информация за това как да се задържат работниците, изпитващи проблеми, свързани с психичното здраве, или да се улесни тяхната реинтеграция.

Цифровизация

През последните няколко години развитието на новите технологии и тяхното приложение в сектора на здравеопазването и социалните грижи е значително. От друга страна, новите възможности за автоматизиране на задачите, появата на цифрови платформи, предлагащи услуги за полагане на грижи, или новопридобитите цифрови умения сред професионалистите доведоха до появата на нови рискове за БЗР, особено психосоциални, които се разглеждат в настоящото изследване.