Свързани с работата заболявания, причинени от биологични агенти

За биологичните агенти се знае, че причиняват здравословни проблеми. Според Европейското проучване на условията на труд от 2015 г. все по-голяма част от европейските работници (13 %, което е 1,5 пъти повече в сравнение с преди 10 години) са изложени на инфекциозни агенти по време на работа. Биологичните агенти включват вируси, бактерии, гъбички и паразити, като могат да причинят здравословни проблеми или пряко, или чрез експозиция на свързаните с тях токсини или алергени.

Свързаната с условията на труд експозиция на биологични агенти може да бъде свързана с редица здравословни проблеми, включително инфекциозни заболявания, ракови заболявания и алергии. Освен това някои биологични агенти могат да доведат и до увреждане на плода при бременни жени.

Работниците в някои сектори, например здравеопазване и ветеринарни услуги, селско стопанство, управление на отпадни води и лаборатории, са особено изложени на риск. Те могат да работят директно с микроби или да бъдат изложени на тях чрез контакт, например с телесни течности или почва. Ако източникът на експозиция на биологичен агент е известен, относително лесно е да се предотвратят неблагоприятните ефекти върху здравето. Управлението на риска от неизвестни източници на експозиция е много по-трудно.

EU-OSHA предлага публикации по тази тема:

Биологични агенти и свързани с работата заболявания: резултати от преглед на литературата, експертно проучване и анализ на системите за наблюдение: Доклад и Резюме

Документи за обсъждане, в които се определят секторите с висок риск от експозиция на биологични агенти: здравеопазванеработни места, включващи пътувания и контакти с пътници; професии, свързани с животни; управление на отпадъците и пречистване на отпадъчни води; и селско стопанство.