Съображения относно използването в професионална среда на бързи тестове за откриване на антигени (включително самостоятелни тестове) за SARS-CoV-2 (Considerations on the use of rapid antigen detection (including self-) tests for SARS-CoV-2 in occupational

Keywords:

В този съвместен технически доклад на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) се прави общ преглед на използването в работна среда на бързите антигенни тестове за диагностика на SARS-CoV-2 — вирусът, причиняващ COVID-19. Той включва проучване, проведено сред фокусните точки на EU-OSHA относно използването на бързите антигенни тестове на работното място.

В доклада се разглеждат фактори, свързани с въвеждането на бързите антигенни тестове на работните места и се прави заключение, че тестването може да играе роля за намаляване на разпространението на вируса в работни помещения на закрито с висок риск. В него обаче се подчертава, че за да се предотврати разпространението на вируса, тестването следва да се използват за допълване, а не за замяна на други мерки за безопасност и здраве. В доклада също така се подчертава значението на включването на органите, работниците, работодателите и службите по трудова медицина в разработването на стратегия за тестване на работното място. Доброто сътрудничество между отговорните лица в областта на безопасните и здравословни условия на труд и общественото здравеопазване е от жизненоважно значение, за да се осигури защита за всички.

Изтегляне in: en