Европейско проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове

Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER) на EU-OSHA е обширно проучване за това, как се управляват рисковете, свързани с безопасността и здравето на работното място, в Европа.

Множество предприятия и организации в Европа са поканени да отговорят на въпросник относно:
  • общи рискове за безопасността и здравето на работното място и начини за управлението им;
  • психосоциални рискове като стрес, малтретиране и тормоз;
  • мотивиращи фактори и пречки при управлението на безопасността и здравето при работа (БЗР);
  • участие на служителите в практиките за безопасност и здраве.

Резултатите от тези допитвания се допълват с вторични анализи, разглеждащи конкретни теми в дълбочина. Прилагат се качествени и количествени методи на анализ с цел по-добро изучаване на основните констатации от проучването.

ESENER 2019

През 2019 г. беше проведено Третото европейско проучване сред предприятията относно новите и възникващите рискове (ESENER-3), като бяха обхванати над 45 000 предприятия от всички категории по размер и сектор на дейност в 33 европейски държави. 

Вече са публикувани първите резултати.

Прочетете информационния документ, за да научите кои са основните констатации в ESENER 2019.

Още доклади и инструментът за визуализация на данни ще излязат през 2020 г. и след това.

 

ESENER 2014

ESENER 2009