Резюме „Дейности за транспорт и складиране“ — данни от Европейското проучване за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER)

Keywords:

Широкият спектър от дейности в сектора на транспорта и складирането поражда различни видове рискове за работната сила, а това изисква целенасочени подходи за безопасност и здраве при работа (БЗР).

В настоящия доклад се предлага информация за практиките за управление на БЗР на работните места в европейския сектор, като се разглеждат резултатите от трите вълни на проучването и това се допълва с интервюта с представители на сектора. В доклада се посочват някои от основните фактори, които оказват влияние върху тези практики, например размерът на предприятието и ангажиментът на ръководството, както и основните професионални рискови фактори и здравословните проблеми на работната сила.

Дадени са специфични за сектора насоки за политиката по отношение на основните рискове за БЗР и здравните последици, както и обучението и участието на работниците.

Изтегляне in: en | es |