Речник на термините

Д

Динамична поза

Динамичната поза се отнася до корекции на тялото, които настъпват, когато тялото и/или крайниците се движат, например при ходене.

Динамично седене или седене с движение

означава движение или промяна на позите на седене

З

Завръщане на работа

Връщането към работа е координирано усилие, насочено към запазване на работното място и предотвратяване на ранното напускане на работното място, което обхваща всички процедури и интервенции, предназначени да защитават и насърчават работоспособността на работниците и да улесняват реинтеграцията на работното място на всеки, който страда от намаляване на работоспособността в резултат на нараняване или заболяване.

И

Индивидуални и лични

Възраст, пол, височина, дължина на ръцете, физически капацитет, медицинска анамнеза, липса на познания за работните методи и процедурите за безопасност също могат да бъдат рискови фактори за МСС, ако рисковете не се управляват правилно.

К

Картиране на тялото

Картата на тялото е изображение, което показва каква част (и) от тялото на работника се наранява, заболява или е подложена на стрес в резултат от работата.

Картографиране на опасностите

Картата на опасностите показва къде съществуват здравословни проблеми и проблеми с безопасността на работното място. Тези проблеми причиняват заболявания, травми или стрес.

Н

Непълноценно присъствие

Действия на служителите, които идват на работа, въпреки че имат заболяване, което оправдава тяхното отсъствие, в резултат на което извършват работата си в неоптимални условия

о

опасност

потенциално увреждащо физическо събитие, явление или човешка дейност, които може да причинят загуба на живот или увреждане, имуществена вреда, социално и икономическо сътресение или замърсяване на околната среда

О

Организационни фактори

Начинът, по който работата се организира от гледна точка на броя на последователните работни часове, възможностите за почивки, темпото на работа и промяната на задачите за работа, влияят на степента на тежест на физическите задачи.

Остри прояви на МСС

Внезапно проявление на смущения с кратка продължителност в резултат на излагане на риск от МСС. Острите прояви на МСС често се определят като имащи краткосрочно въздействие.

Отсъствия от работа

Непланирани отсъствия (които понякога се повтарят за определен период от време), когато лицето трябва да е на работа

Оценка на риска

Оценка на риска е процесът на извършване на оценка на рисковете за безопасността и здравето на работниците от опасностите, произтичащи от работната среда. Тя представлява систематична проверка на всички аспекти на работата, която включва;възможности за ричиняване на нараняване или увреждане;възможности за отстраняване на опасностите;ефективно или планирано въвеждане на превантивни или предпазни мерки с цел контрол на риска.

П

Психосоциални фактори

Прекомерното работно натоварване и високата интензивност на труда могат да увеличат равнищата на напрежение на работниците, което на свой ред може да увеличи тяхното мускулно напрежение и чувствителност към болка. Освен това липсата на контрол върху трудовите задачи или върху начина или темпото на изпълнение на задачите, както и липсата на подкрепа от страна на колегите или ръководството, също могат да увеличат риска от МСС. Това е така, защото ако работниците се чувстват подложени на твърде голям натиск на работното място, това им пречи да вземат подходящи предпазни мерки или да приемат безопасни работни пози и практики, като по този начин психосоциалните фактори се превръщат в рискови фактори за МСС.

Р

Работа в седнало положение

Това е работа, при която сте седнали през по-голямата част от времето или прекарвате дълги периоди от време в седнала позиция.

Работни пози

Позата е положението на главата, трупа и крайниците на тялото. Активната поза изисква координираните действия на много мускули и структури в тялото. Активните пози могат да бъдат статични или динамични.

Работоспособност

Отразява баланса между изискванията на работата и индивидуалните (лични) ресурси, например по отношение на вида работа, работното натоварване, организацията на труда, здравето, уменията, ценностите, отношението и мотивацията.

Ранна намеса

Предприемане на мерки — като предоставяне на професионална помощ, бързо насочване и диагностициране, адаптиране на работната среда — веднага след появата на симптомите. Това значително намалява риска от дългосрочно отсъствие на работника. Ранната намеса може да намали отсъствията от работа и да доведе до реални спестявания в националните системи на здравеопазване и социално осигуряване.

Ранно напускане/пенсиониране

Ранното напускане на работа/ранното пенсиониране от работа поради здравословни причини е ситуация, при която някой напуска работата си преди обичайната възраст за спиране (пенсиониране) поради здравословното си състояние.

Рехабилитация

Процес на възстановяване на „оптималните физически, сетивни, интелектуални, психологически и социални функционални равнища“ на пациента.

Рискове

Риск е наличието на голяма или малка вероятност от настъпване на увреждане за определено лице в резултат на опасността

Рискови фактори за МСС

Различни групи фактори могат да допринесат за МСС, включително физически и биомеханични фактори, организационни и психосоциални фактори, индивидуални и лични фактори.

С

Свързани с работата (мускулно-скелетни) заболявания на горните крайници

Заболявания, засягащи шията, раменете, ръцете, китките и пръстите, като причиняват болка, дискомфорт, скованост и усещане за изтръпване, които се предизвикват или влошават основно от работата и от въздействието на непосредствената заобикаляща среда, в която се извършва работата.

Свързани с работата (мускулно-скелетни) заболявания на долните крайници

Нарушения, които засягат долните крайници, основно хълбоци, колена и стъпала, които се предизвикват или влошават основно от работата и от въздействието на непосредствената заобикаляща среда, в която се извършва работата

Свързани с работата мускулно-скелетни смущения

Свързаните с работата мускулно-скелетни смущения са увреждания на телесни структури, например мускули, стави, сухожилия, връзки, нерви, кости и локална кръвоносна система, които се причиняват или влошават основно от работата и от въздействието на непосредствената заобикаляща среда, в която се извършва работата.

Свързани с работата нарушения в долната част на гръбнака

Свързаните с работата нарушения в долната част на гръбнака включват проблеми с междупрешленните дискове, мускулите и наранявания на меките тъкани

Статичната поза

Статична се нарича поза, в която оставаме за продължителен период от време. Примери за това са стоене, седене или работа на колене.

Статично мускулно натоварване

това е усилието, което вашите мускули трябва да положат, за да поддържат позиция без да се премествате, напр. определена позиция на ръката, без да я премествате, стоене или седене на едно и също място, без преместване.

Съобразена с многообразието оценка на риска

Отчитане на разнообразието на работната сила при оценката и управлението на професионалните рискове.

Съобразена с пола оценка на риска

Включване на въпросите, свързани с равенството между половете, в оценката на риска на работното място

Ф

Физически или биомеханични фактори

Работните пози и движения могат да бъдат вредни в резултат на повторение, продължителност или усилие. Следните фактори, например, са физически: тежък физически труд (силово напрягане), вдигане на тежки предмети, неудобни пози, удължени работни задачи, продължително седене или изправено положение, както и задачи, които трябва да се изпълняват многократно или с голяма точност

Х

Хронични МСС

Смущения със средна до дългосрочна продължителност в резултат на излагане на рискове от МСС. Хроничните влияния върху здравето често се определят като имащи дългосрочно въздействие или като заболявания с дълъг латентен период.