Законодателство относно безопасността и здравето

Европейските директиви определят минимални изисквания и основни принципи, напр. принципът за превенция и оценка на риска, както и отговорностите на работодателите и работниците. Поредица от европейски ръководства цели да улесни прилагането на европейските директиви, както и въвеждането на европейските стандарти, приети от европейските организации по стандартизация.

Допълнителна информация за безопасните и здравословни условия на труд можете да намерите на уебсайта на Европейската комисия, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“. Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014–2020 г. определя основните стратегически цели за намаляване на броя на трудовите злополуки и професионалните заболявания в ЕС.

Следните раздели съдържат информация за европейското законодателство, неговото прилагане и други полезни документи относно безопасните и здравословни условия на труд, структурирани по теми.