Законодателство в областта на безопасността и здравето

На основание на член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз са приети широк набор от мерки на Общността в областта на безопасността и здравето при работа. Европейските директиви са правно обвързващи и следва да бъдат транспонирани в национални закони от държавите членки.

Европейските директиви определят минимални изисквания и основни принципи, напр. принципът на превенция и оценка на риска, както и отговорностите на работодателите и работниците. Поредица от европейски ръководства цели да улесни прилагането на европейските директиви, както и на европейските стандарти, приети от европейските организации по стандартизация.

В Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г., обявена в плана за действие на Европейския стълб на социалните права, са изложени основните приоритети и действия, необходими за подобряване на безопасността и здравето на работещите. В рамката е възприет тристранен подход, насочен към три основни цели: прогнозиране и управление на промените, подобряване на превенцията и повишаване на готовността.

Допълнителна информация за безопасните и здравословни условия на труд можете да намерите на уебсайта на Европейската комисия, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“.

Следните раздели съдържат информация за европейското законодателство, неговото прилагане и други полезни документи относно безопасните и здравословни условия на труд, структурирани по теми.