Обществени поръчки

Image
Procurement. Workers in an office

За организиране на работата и за функционирането си EU-OSHA се нуждае постоянно от стоки и услуги. Организирането на търгове е структуриран начин за проучване на пазара за закупуване на тези стоки и услуги.

Конкурентните тръжни процедури за възлагане имат две цели:

  • да се гарантира прозрачност на дейностите,
  • да се постигне желаното качество на услугите, доставките и работата при възможно най-добра цена.

Приложимите регламенти, а именно Директива № 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за обществените поръчки и Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, задължават EU-OSHA да гарантира възможно най-широко участие при равни условия в тръжните процедури и договорите.

Информация за начина, по който EU-OSHA обработва личните данни на оферентите във връзка с обществените поръчки, е достъпна тук.