You are here

Обществени поръчки

Procurement. Workers in an office

За организиране на работата и за функционирането си EU-OSHA се нуждае постоянно от стоки и услуги. Организирането на търгове е структуриран начин за проучване на пазара за закупуване на тези стоки и услуги.

Конкурентните тръжни процедури за възлагане имат две цели:

  • да се гарантира прозрачност на дейностите,
  • да се постигне желаното качество на услугите, доставките и работата при възможно най-добра цена.

Приложимите регламенти, а именно Директива 2004/18/ЕО и Регламент № 2342/2002 на Комисията, задължават EU-OSHA да гарантира възможно най-широко участие при равни условия в тръжни процедури и договори.

Информация за начина, по който EU-OSHA обработва личната информация на участниците в търговете във връзка с обществените поръчки ще намерите тук:
Декларация за поверителност за защита на данните във връзка с процедурите за обществени поръчки

Подизпълнители на EU-OSHA за 2014 г.

Конкретни поръчки по рамкови договори

Договори, подписани през 2014 г. под 60 000 (Процедура на договаряне)

Общи обеми на конкретните поръчки за 2014 г. въз основа на рамковите договори на ГД „Информатика“

Подизпълнители на EU-OSHA за 2013 г.

Конкретни поръчки по рамкови договори

Договори, подписани през 2013 г. под 60 000 (Процедура на договаряне)

Общи обеми на конкретните поръчки за 2013 г. въз основа на рамковите договори на ГД „Информатика“

Подизпълнители на EU-OSHA за 2012 г.

Общи обеми на конкретните поръчки за 2012 г. въз основа на рамковите договори на ГД „Информатика“

Открити тръжни процедури

В момента няма налични процедури в този раздел.

Текущи тръжни процедури

Архивирани процедури