Управление на EU-OSHA

Управлението е процес на определяне на стратегически цели и насоки и гарантиране на отчетност.

EU-OSHA е тристранна организация, която прилага принципите за добро управление. Доброто управление включва редица елементи, например откритост и готовност за реакция, прозрачност, спазване на законите, ефективност, ефикасност и отчетност.

Както във всяка агенция на ЕС, управителният съвет и изпълнителния съвет заедно с Изпълнителния директор имат основна роля за прилагане на принципите за добро управление.

Защо е важно доброто управление

Доброто управление гарантира, че дейностите на Агенцията отразяват по-широките интереси, отговарят на очакванията на заинтересованите страни и са важни за всички засегнати страни. Благодарение на него човешките и финансовите ресурси, определени за постигане на целите, се разпределят ефикасно и ефективно. Чрез повишаване на прозрачността доброто управление насърчава отчетността пред заинтересованите страни и гражданите на ЕС.

Следните раздели описват как в EU-OSHA се прилага добро управление.

Основни отговорни лица

Изпълнителен директор: Управителният съвет назначава Изпълнителния директор в съответствие с  учредителния регламент. Мандатът му е пет години и може да бъде подновен само веднъж.

William Cockburn беше назначен за временно изпълняващ длъжността изпълнителен директор, докато новият изпълнителен директор встъпи в длъжност. Изпълнителният директор отговаря за ръководството на Агенцията, подпомаган е от висшия ръководен персонал и се отчита пред управителния съвет.

Управителен съвет: Управителният съвет определя целите и стратегиите на Агенцията, a Изпълнителният директор се отчита пред него. В него участват представители на държавите — членки на ЕС, от:

  • Правителства
  • Работодатели
  • Работници/служители
  • Както и представители на Европейската комисия

Европейският парламент назначава независим експерт без право на глас.

Представители на държавите от ЕИП/ЕАСТ също участват в управителния съвет като наблюдатели.

Председателството на управителния съвет се осъществява на ротационен принцип от представители на една от трите заинтересовани групи — правителства, работодатели и работници/служители.

Изпълнителен съвет: Това е по-малка ръководна група, състояща се от представители на управителния съвет. Изпълнителният съвет наблюдава подготовката и изпълнението на решенията на управителния съвет.

Консултативните групи осигуряват на Агенцията стратегически насоки и обратна връзка за нейната работа. Членовете им се назначават от управителния съвет и включват представители на профсъюзи, групи на работодатели и правителствени служители.

Постигане на прозрачност и отчетност

Прозрачността е предварително условие за наличието на отчетност.

За да се гарантира прозрачност, Агенцията осигурява на обществеността достъп до важни свои документи. Такива са стратегията на EU-OSHA, програмните документи и докладите за дейността, годишните бюджети, счетоводни документи и доклади на Сметната палата.

Изпълнителният директор, висшия ръководен персонал и членовете на управителния съвет декларират финансовото си състояние (прочетете политиката на EU-OSHA относно конфликти на интереси). Протоколите от срещите на Управителния съвет са обществено достъпни.

Въведени са редица механизми за отчетност.

Като разпоредител с бюджетните кредити Изпълнителният директор трябва да получи одобрение за изпълнението на бюджета от Европейския парламент, след препоръка от Съвета.

Управителният съвет изпълнява също важната функция да приема годишния доклад за дейността на Изпълнителния директор и да издава становище относно годишните счетоводни отчети. Освен това управителният съвет назначава Изпълнителния директор и подновява мандата му. Управителният съвет приема и корпоративната стратегия на Агенцията, програмните документи и годишните бюджети.

Агенцията се основава на стандарти за вътрешен контрол, целящи да гарантират изпълнение на целите. Организационната структура и системите за вътрешен контрол на Агенцията са в съответствие със стандартите и рисковете на средата, в която тя се осъществява дейността си.

Като част от въведените системи за вътрешен контрол с цел да се гарантират законосъобразността и редовността, Агенцията налага конкретни мерки за предотвратяване и установяване на измами, включително стратегия за борба с измамите.

EU-OSHA е обект на вътрешни и външни одити, предоставящи независими консултации, становища и препоръки за качеството и функционирането на системите за вътрешен контрол и за придържането към финансовите и други регламенти на ЕС.

Управителният съвет приема Европейския кодекс за добро поведение на администрацията.

Вж. членовете на управителния съвет и изпълнителния съвет и научете повече за тяхната роля.

Share this on: