Управление на EU-OSHA

Управлението е процес на определяне на стратегически цели и насоки и гарантиране на отчетност.

EU-OSHA е тристранна организация, която прилага принципите за добро управление. Доброто управление включва редица елементи, например откритост и готовност за реакция, прозрачност, спазване на законите, ефективност, ефикасност и отчетност.

Както във всяка агенция на ЕС, управителният съвет и изпълнителния съвет заедно с Изпълнителния директор имат основна роля за прилагане на принципите за добро управление.

Защо е важно доброто управление

Доброто управление гарантира, че дейностите на Агенцията отразяват по-широките интереси, отговарят на очакванията на заинтересованите страни и са важни за всички засегнати страни. Благодарение на него човешките и финансовите ресурси, определени за постигане на целите, се разпределят ефикасно и ефективно. Чрез повишаване на прозрачността доброто управление насърчава отчетността пред заинтересованите страни и гражданите на ЕС.

Следните раздели описват как в EU-OSHA се прилага добро управление.

Основни отговорни лица

Изпълнителен директор: Управителният съвет назначава Изпълнителния директор в съответствие с  учредителния регламент. Мандатът му е пет години и може да бъде подновен само веднъж.

Управителен съвет: Управителният съвет определя целите и стратегиите на Агенцията, a Изпълнителният директор се отчита пред него. В него участват представители на държавите — членки на ЕС, от:

  • Правителства
  • Работодатели
  • Работници/служители
  • Както и представители на Европейската комисия

Европейският парламент назначава независим експерт без право на глас.

Представители на държавите от ЕИП/ЕАСТ и представители на някои други агенции на ЕС също участват в управителния съвет като наблюдатели.

Председателството на управителния съвет се осъществява на ротационен принцип от представители на една от трите заинтересовани групи — правителства, работодатели и работници/служители.

Изпълнителен съвет: Това е по-малка ръководна група, състояща се от представители на управителния съвет. Изпълнителният съвет наблюдава подготовката и изпълнението на решенията на управителния съвет.

Консултативните групи осигуряват на Агенцията стратегически насоки и обратна връзка за нейната работа. Членовете им се назначават от управителния съвет и включват представители на профсъюзи, групи на работодатели и правителствени служители.

Постигане на прозрачност и отчетност

Прозрачността е предварително условие за наличието на отчетност.

За да се гарантира прозрачност, Агенцията осигурява на обществеността достъп до важни свои документи. Такива са стратегията на EU-OSHA, програмните документи и докладите за дейността, годишните бюджети, счетоводни документи и доклади на Сметната палата.

Изпълнителният директор, висшия ръководен персонал и членовете на управителния съвет декларират финансовото си състояние (прочетете политиката на EU-OSHA относно конфликти на интереси). Протоколите от срещите на Управителния съвет са обществено достъпни.

Въведени са редица механизми за отчетност.

Като разпоредител с бюджетните кредити Изпълнителният директор трябва да получи одобрение за изпълнението на бюджета от Европейския парламент, след препоръка от Съвета.

Друга важна функция на управителния съвет е да приема консолидирания годишен доклад за дейността и да издава становище относно годишните счетоводни отчети. Освен това управителният съвет назначава изпълнителния директор и подновява мандата му. Управителният съвет приема и организационната стратегия на Агенцията, програмните документи и годишните бюджети.

Агенцията разчита на мрежа за вътрешен контрол, целяща да гарантира изпълнението на контролните й цели. В резултат на това организационната структура и системите за вътрешен контрол на Агенцията отговарят на стандартите и рисковата среда, в която се осъществява дейността.

Като част от въведените системи за вътрешен контрол с цел да се гарантират законосъобразността и редовността, Агенцията налага конкретни мерки за предотвратяване и установяване на измами, включително стратегия за борба с измамите.

EU-OSHA е обект на вътрешни и външни одити, предоставящи независими консултации, становища и препоръки за качеството и функционирането на системите за вътрешен контрол и за придържането към финансовите и други регламенти на ЕС.

Управителният съвет приема Европейския кодекс за добро поведение на администрацията.

Вж. членовете на управителния съвет и изпълнителния съвет и научете повече за тяхната роля.