You are here

Управление на EU-OSHA

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA е тристранна организация, която се ангажира с добро управление. Доброто управление включва редица елементи, напр. откритост и готовност за реагиране на нуждите, прозрачност, спазване на законите, ефективност, ефикасност и отчетност.

Като във всяка агенция на ЕС Управителният съвет и Бюрото заедно с Директора играят основна роля за прилагане на принципите за добро управление.

Защо е важно доброто управление

Доброто управление гарантира, че дейностите на Агенцията отразяват по-широките интереси, отговарят на очакванията на заинтересованите страни и са важни за всички засегнати. То осигурява необходимите човешки и финансови ресурси за постигане на целите и тяхното ефективно и ефикасно разпределение.  Като подобрява прозрачността, доброто управление насърчава отговорност към заинтересованите страни и гражданите на ЕС.

Следните раздели описват как в EU-OSHA се прилага добро управление.

Основни отговорни лица

Директор: Управителният съвет назначава директора в съответствие с учредителния регламент. Мандатът е пет години и може да бъде подновен само един път.

Настоящият директор е д-р Криста Седлачек. Тя отговаря за ръководството на Агенцията, в работата си се подпомага от ръководния персонал и се отчита пред Управителния съвет.

Управителен съвет: Управителният съвет определя целите и стратегиите на Агенцията и се отчита пред Директора. Той включва представители на:

  • правителства
  • работодатели
  • работници и служители
  • Европейската комисия

Председателството на Управителния съвет се заема на ротационен принцип от представители на една от трите заинтересовани групи – правителства, работодатели и работници/служители.

Бюро: Това е по-малка ръководна група, състояща се от представители на Управителния съвет. Бюрото наблюдава подготовката и изпълнението на решенията на Управителния съвет.

Консултативни групи осигуряват на Агенцията стратегически насоки и обратна връзка за нейната работа. Членовете им се назначават от EU-OSHA и Управителния съвет и включват представители на профсъюзи, групи на работодатели и правителствени служители.

Постигане на прозрачност и отчетност

Прозрачността е предварително условие за наличието на отчетност.

За да се гарантира прозрачност, Агенцията осигурява на обществеността достъп до важни свои документи. Такива са стратегията на EU-OSHA, програмните документи и докладите за дейността, годишните бюджети, счетоводни документи и доклади на Сметната палата.

Директорът, ръководния персонал и членовете на Управителния съвет декларират финансовото си състояние (Прочетете политиката на EU-OSHA относно конфликти на интереси). Протоколите от срещите на Управителния съвет са обществено достъпни.

Използват се редица договорености за отчетност.

Като разпоредител с бюджетните кредити Директорът трябва да получи разрешение за изпълнението на бюджета от Европейския парламент, след препоръка на Съвета.

Управителният съвет играе важна роля, като дава становища относно годишния доклад за дейността на Директора и годишните счетоводни отчети и като приема годишния отчет на Агенцията. Освен това Управителният съвет назначава Директора и подновява мандата му. Управителният съвет приема корпоративната стратегия на Агенцията, програмните документи и годишните бюджети.

Агенцията се основава на стандарти за вътрешен контрол, целящи да гарантират изпълнението на целите. Организационната структура и системите за вътрешен контрол на Агенцията са в съответствие със стандартите и рисковата среда, в която се осъществява дейността.

Като част от внедрените системи за вътрешен контрол, за да гарантира законност и правомерност, Агенцията налага конкретни мерки за превенция и установяване на измами, включително стратегия за борба с измамите.

EU-OSHA е обект на вътрешни и външни одити, предоставящи независими консултации, становища и препоръки за качеството и функционирането на системите за вътрешен контрол и за придържането към финансовите и други регламенти на ЕС.

Управителният съвет приема Европейския кодекс за добри практики на администрацията.

Вижте членовете на Управителния съвет и Бюрото и научете повече за тяхната роля.