Кампании „Здравословни работни места“

Кампаниите „Здравословни работни места“ са нашата водеща дейност за повишаване на осведомеността. Те са основният начин да изпратим нашите послания до работните места в цяла Европа.

Посланието на кампаниите „Здравословни работни места“ е Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса. Помагаме ви да ги насърчавате, като безплатно ви предоставяме практически ръководства и инструменти. Всяка кампания включва също Награди за добри практики и филмова награда „Здравословни работни места“.

Кампаниите са най-големите по рода си в света. Искате ли да се присъедините към нас и да използвате нашия онлайн набор от инструменти за кампания по БЗР, за да стартирате собствена кампания?

Кампаниите „Здравословни работни места“ се провеждат от 2000 г., а преди са се наричали „Европейски седмици за безопасност и здраве при работа“.

Научете повече за кампаниите по-долу.

2023 - 2025: Здраве и безопасност при работа в цифровата ера

Кампанията „Здравословни работни места“ за 2023—2025 г. повишава осведомеността относно въздействието на новите цифрови технологии върху работата и работните места и свързаните с тях предизвикателства и възможности в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР). Кампанията осигурява също платформа за обмен на решения за добри практики.

Съгласно подхода за „Нулева смъртност“ към свързаните с работата смъртни случаи в Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г., както и целите на европейската стратегия в областта на цифровите технологии, кампанията се стреми да включи БЗР в по-широкообхватния дебат за политиките на ЕС и взема под внимание свързаното с пола измерение, както и потребностите на специфични групи, работещи при повишен риск.

Кампанията се определя от пет приоритетни области:

  • Работата през цифрови платформи
  • Усъвършенствана роботика и изкуствен интелект
  • Дистанционна работа
  • Умни цифрови системи
  • Управление на работещите чрез изкуствен интелект

Кампанията се основава главно върху констатации и източници от преглед на цифровизацията с оглед на БЗР 2020-2023 г., като включва също и проучвания на EU-OSHA в други области, напр. прогнозни проучвания и преглед на подкрепата на спазването с оглед на БЗР.

2020 - 2022: Healthy Workplaces Lighten the Load

The Кампанията за 2020—2022 г. поставя акцента върху превенцията на свързаните с работата мускулно-скелетни смущения (МСС). 

Мускулно-скелетните смущения (МСС) продължават да са сред преобладаващите в Европа здравословни проблеми на работното място.

Рискове, свързани със стойката, еднообразни движения или уморителни и болезнени положения на тялото, носене или местене на тежки товари — всеки един от тези често срещани на работното място рискови фактори може да доведе до МСС. Широкото разпространение на свързаните с работата МСС е знак, че са необходими повече усилия, за да се повиши осведомеността за начините на превенция.

Кампанията показва по достъпен начин причините за този траен проблем. Нейната цел е да разпространи качествена информация по темата, да насърчи създаването на интегриран подход за борба с проблема и да предложи практични инструменти и решения, които да бъдат въведени на работното място. 

Научете повече за свързаните с работата мускулно-скелетни смущения

2018—2019 г.: „Здравословните работни места управляват опасните вещества“

Излагането на опасни вещества е много по-често срещано на работните места в Европа, отколкото повечето хора си представят, и трябва да се положат повече усилия, за да бъдат защитени работниците от такива опасности. Кампанията за 2018—2019 г. „Здравословните работни места управляват опасните вещества“ има за цел да повиши осведомеността за опасните вещества на работното място и рисковете, които пораждат, както и да създаде култура на превенция чрез разпространение на материали за кампанията и провеждане на дейности за популяризиране и ангажираност. В рамките на кампанията е генерирана база от знания за ефективното управление на опасни вещества, включително информация за съществуващата правна и политическа рамка, решенията за добри практики, средствата и инструментите, както и идеите за успешна комуникация и действия за повишаване на осведомеността.

В кампанията беше обърнато специално внимание на уязвимите групи, заместването и канцерогените и свързаните с работата ракови заболявания, които съставляват най-високия дял на професионалните заболявания със смъртен изход в ЕС. Като част от наследството на кампанията Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) продължава да бъде активен партньор на Пътна карта за канцерогените, европейска схема за действие за ограничаване на такава експозиция.

Научете повече за безопасното управление на опасните вещества при работа

2016—2017 г.: „Здравословни работни места за всички възрасти“

Кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ популяризира важната роля на балансирания труд — а именно безопасни и здравословни условия на труд от началото до края на професионалния живот на хората. В контекста на застаряващата работна сила в Европа и увеличаването на пенсионната възраст става още по-важно да се осигурят безопасни, здравословни и справедливи условия на труд. Това ще даде възможност на хората да работят по-дълго и да се пенсионират в добро здраве. 
Кампанията обръща основно внимание на начините за управление на БЗР в контекста на застаряваща работна сила и насърчава обменът на информация и добри практики. Демографските промени оказват влияние върху повечето работни места в Европа. Същевременно чрез въвеждането на мерки, гарантиращи, че трудът е балансиран, предприятията и организациите могат да намалят до минимум отрицателните ефекти и да увеличат производителността, като осигурят по-безопасни и по-здравословни условията на труд за всички. 

 Научете повече за застаряването и безопасността и здравето при работа

2014—2015 г.: „Здравословни работни места — управлявай стреса!“

Наличието на неблагоприятна работна среда може да окаже значително отрицателно въздействие върху здравето на работниците и служителите.

Психосоциални рискове възникват на всяко работно място, но те могат успешно да се оценяват и управляват дори с ограничени ресурси. Тази кампания осигурява подкрепа и насоки за работниците и работодателите при управлението на свързания с работата стрес и психосоциалните рискове, като същевременно насърчава използването на практически и лесни за употреба инструменти за улеснение в това отношение.

 Научете повече за психосоциалните рискове и стреса при работа

2012—2013 г.: „Да работим заедно за превенция на риска“

Кампанията на Агенцията за 2012—2013 г. беше насочена към превенция на риска. Казано по-просто, превенцията се отнася до управлението на свързаните с работата рискове, като крайната цел е намаляване на броя на трудовите злополуки и професионалните заболявания.

Крайната отговорност за управлението на риска носят работодателите и висшето ръководство, но без активното участие на работниците техните усилия са обречени на неуспех.

Ето защо в тази кампания беше обърнато специално внимание на важността на управлението от страна на висшето ръководство и собствениците, работещи в тандем с активното участие на работниците.

Научете повече за лидерството и участието на работниците

2010—2011 г.: „Безопасна поддръжка“

Поддръжката е много често срещана дейност: тя засяга всяко работно място, съществува във всеки отраслов сектор и засяга всички на всяко ниво (не само работниците, в чиято длъжностна характеристика са включени функции по поддръжка).

В тази кампания беше подчертана важността на безопасната поддръжка, която е в основата на добрите трудови практики за здраве и безопасност.

И макар че в различните промишлени сектори специфичните детайли се различават (в зависимост от конкретните видове машини, които се използват), кампанията определи принципите, които са общи за правилната поддръжка на всички различни европейски работни места.

Цели на кампанията:

  • повишаване на осведомеността относно значението на поддръжката за безопасността и здравето на работниците, за рисковете, свързани с нея, и за необходимостта от безопасно извършване на дейностите по поддръжката;
  • повишаване на осведомеността за правните и другите отговорности на работодателите за безопасното извършване на дейностите по поддръжката и икономическото основание за това;
  • насърчаване на прост структуриран подход за управление на безопасността и здравето при извършване на дейности по поддръжката, основан на подходяща оценка на риска (петте основни правила).

Крайната цел, разбира се, беше сега и за в бъдеще да се допринесе за намаляване на броя на лицата с наранявания или влошено здравословно състояние в резултат от неправилно извършени дейности по поддръжката или липса на поддръжка.

Допълнителна информация:

2008—2009 г.: „Оценка на риска“

Оценката на риска е основен елемент при управлението на здравето и безопасността на работното място.

Общата цел на тази кампания беше да се насърчи използването на интегриран подход за управление на оценката на риска, за да се помогне на организациите систематично да извършват такава оценка и да предприемат действия според резултатите от нея.

Кампанията имаше за цел да се повиши осведомеността за правните задължения на работодателите да извършват оценки на риска, както и да се хвърли светлина върху процеса на оценка на риска: да се покаже, че оценката на риска не е непременно сложна, бюрократична или извършвана само от експерти. Тя отстоява опростен, поетапен подход, а също и подход, при който се провеждат консултации с икономически активните лица и се търси тяхното участие.

Нашият онлайн интерактивен инструмент за оценка на риска (OiRA) е наследство от тази кампания и може да се разглежда като решение на 21-ви век на предизвикателството да се насърчат безопасността и здравето в микропредприятията и малките предприятия. Проектът OiRA има потенциала да помогне на хиляди малки дружества в целия ЕС да извършват оценка на риска по опростен и разходно-ефективeн начин.

Допълнителна информация:

2007—2008 г.: Инициатива „Здравословно работно място“

Инициативата „Здравословно работно място“ имаше за цел да предостави на работодателите и работниците в малките и средните предприятия (МСП) лесен достъп до информация за това как да направят работните си места по-безопасни, по-здравословни и по-продуктивни.

Тя се проведе в 12 европейски държави: Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Латвия, Литва, Малта, Полша, Словашката република, Словения, България и Румъния, както и в Турция и Хърватия.

Кампанията беше насочена към малките и средните предприятия (МСП) с посланието: „Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса!“

Научете повече за безопасността и здравето в микропредприятията и малките предприятия

2007 г.: Облекчете товара (мускулно-скелетни смущения)

Мускулно-скелетните смущения (МСС), които засягат мускулите, ставите, сухожилията, ставните връзки и нервите, са най-честата причина за отсъствие от работа на практика във всички държави — членки на ЕС.

Тази кампания имаше за цел да насърчи интегриран подход за борба с този проблем, подчертавайки идеята, че работодателите, служителите и правителството следва да работят съвместно за справяне с МСС.

Акцентът в нея беше поставен върху концепцията за „управление на товара“, при която под внимание се взема не само товарът, който например се пренася, но и всички влияния, които въздействат на тялото като екологичните фактори и темпото на изпълнение на задачите.

Подчертана бе и важността на управлението на задържането, рехабилитацията и завръщането на работа на онези, които страдат или са страдали от МСС.

Научете повече за свързаните с работата мускулно-скелетни смущения

2006 г.: Безопасен старт — млади работници

Тази кампания имаше за цел да се гарантира, че младите хора получават безопасен и здравословен старт на професионалния си живот.

Младите хора са особено уязвими в работна среда, където често пъти не им се предоставят подходящи условия за безопасна и здравословна работа.

Много от злополуките и здравословните проблеми, които засягат младите работници обаче са предотвратими, а младите хора са възприемчиви към информация относно безопасността и здравето при работа и когато са запознати с потенциалните опасности, ще действат, за да се предпазят.

Тази кампания включваше насърчаването на осведомеността за рисковете сред младите хора и работодателите на работното място, а също и в училища и колежи: в опит да достигне до младите хора в ранна възраст, да създаде у тях култура на превенция на риска.

Научете повече за младите хора и безопасността и здравето при работа

2005 г.: „Спрете този шум!“

Не само работниците в отрасли като строителството или производството са изложени на риск. Шумът може да бъде проблем в много работни среди — от фабрики до земеделски стопанства, от кол центрове до концертни зали.

Тази кампания обърна внимание на въпроса за управлението на шума на работното място, като заключителната фраза беше: „Шумът на работното място — той може да ви коства не само слуха“.

Научете повече за проблемите с шума от OSHwiki

2004 г.: „Да строим безопасно“

Строителството е един от най-големите промишлени сектори в Европа.

За съжаление в този сектор са и едни от най-лошите показатели по отношение безопасността и здравето при работа, проблем, който струва на фирмите и данъкоплатците милиарди евро годишно, като в тези числа не влиза ужасяващото човешко страдание.

Тази кампания беше предназначена да помогне на всички заинтересовани страни в сектора да създадат една по-безопасна, по-здравословна и по-продуктивна работна среда.

Допълнителна информация: OSHwiki

2003 г.: Опасни вещества — работи внимателно

Милиони работници в цяла Европа са изложени на опасни вещества на работните си места и невъзможността за контролиране на свързаните рискове може да увреди човешкото здраве по много различни начини.

Европейското законодателство определя задълженията на работодателите да управляват тези рискове и предлага многобройни насоки за работодатели и работници, но то трябва да се прилага, за да се защити здравето на работниците.

Основна цел на тази кампания беше повишаването на информираността за рисковете и стимулирането на действия за ограничаване на рисковете за здравето при използването на опасни вещества.

Научете повече за безопасното управление на опасните вещества при работа

2002 г.: „Да поработим върху стреса“

Стресът е отговорен за загубата на милиони трудодни всяка година.

Твърде голям брой от жертвите понасят това страдание мълчаливо и много дружества не разбират до каква степен стресът се отразява на бизнес резултатите им.

Тази кампания беше насочена върху превенцията и управлението на стреса на работното място.

Научете повече за психосоциалните рискове и стреса при работа

2001 г.: „Успех е да нямаш злополука“

Всяка година хиляди хора загиват при трудови злополуки в целия Европейски съюз, а милиони злополуки водят до отсъствие от работа за повече от три дни.

Проблемът е особено сериозен в малките и средните предприятия.

Тази кампания беше насочена към превенцията на трудови злополуки.

Научете повече по темата от OSHwiki

2000 г.: Да оставим мускулно-скелетните смущения зад гърба си

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са едно от най-често срещаните професионални заболявания, които засягат милиони европейски работници във всички сектори на заетост и струват милиарди евро на работодателите.

Голяма част от проблема обаче може да се предотврати или ограничи чрез спазването на съществуващите разпоредби за здраве и безопасност при работа и насоки за добри практики.

Първата от кампаниите на EU-OSHA беше насочена към ефективното управление на рисковете от МСС.

Научете повече за свързаните с работата мускулно-скелетни смущения