Езиково многообразие в EU-OSHA

Image

Езиковото многообразие е изключително важен елемент от приобщаващите комуникации в Европейския съюз и за всяка общоевропейска организация. Ако информацията, анализите и инструментите, които изготвя EU-OSHA, са достъпни на различни езици, това означава, че Агенцията може да достигне до повече хора.

Преодоляване на езиковите бариери

EU-OSHA полага усилия за възможно най-широкообхватно разпространение на своите послания, като въвежда многоезичието в ежедневните си дейности. Освен това тя участва в иновационни проекти в тази сфера в сътрудничество с други организации на ЕС.

За EU-OSHA многоезичието е както основен принцип, който трябва да се зачита, така и прагматичен избор, който помага на Агенцията да изпълнява своята мисия.

EU-OSHA се стреми да мисли творчески и да работи по разходоефективен начин, за да гарантира, че нейните дейности са достъпни за гражданите на ЕС, независимо от езика, на който говорят. Ето няколко примера:

Някои от материалите, които изготвя EU-OSHA, са достъпни на 25 европейски езика. Други, например някои публикации, се превеждат по искане на националните фокусни точки. Фокусните точки играят активна роля при оценката дали са необходими преводи и също така следят тяхното качество.

Уебсайтът на EU-OSHA

По-голямата част от уебсайта на EU-OSHA е многоезична; основните раздели и всички новини и значими събития, които се публикуват там, са достъпни на 25 езика.

През 2017 г., съвместно със Службата за интелектуална собственост и Центъра за преводи за органите на Европейския съюз, EU-OSHA спечели наградата на Европейския омбудсман за добро управление в категорията „Върхови постижения в областта на ориентирани към гражданите/клиентите услуги“ за своята иновационна работа по проект за улесняване на управлението на преводите на многоезични уебсайтове.

Кампаниите „Здравословни работни места“

Кампаниите „Здравословни работни места“ целят да повишат осведомеността в цяла Европа, като се стремят да достигнат до възможно най-много хора и малки предприятия. EU-OSHA счита, че е важно кампаниите да бъдат приобщаващи, поради което Агенцията преведе на 25 езика всички основни материали, свързани с кампаниите, включително специалния уебсайт на кампанията, който представлява основното хранилище за информация и инструменти във връзка с кампаниите. Преводът на останалата част от материалите и публикациите в тази връзка се предлага на фокусните точки, като те могат да преценят кои материали и публикации са най-ценни за тях.

Помощ за осигуряването на качествени преводи

Съвместно с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз (CdT) и Службата за публикации на Европейския съюз, EU-OSHA осъществи проект за актуализиране и разширяване на многоезични речници, съдържащи терминология относно здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Целта бе да се помогне на преводачите да изготвят съгласувани, точни и актуални версии на текстове в сферата на ЗБУТ.

Понастоящем многоезичният речник е интегриран в системата за управление на съдържание в уебсайта на EU-OSHA. Той съдържа 2000 нови термина с директни преводи, определения, препратки към източници и контекст в IATE (междуинституционалната терминологична база данни на Европейския съюз, поддържана от CdT) и EuroVoc (многоезичния речник на Службата за публикации). Всички преводи са проверени от националните фокусни точки на Агенцията, за да се гарантира, че са правилни.

Термините се използват за маркиране на публикации и други видове съдържание, което позволява по-лесно и по-ефикасно търсене и намиране на данни във връзка със ЗБУТ.

В рамките на кампанията „Здравословни работни места“ EU-OSHA също така изготви речници в конкретни области от знания, свързани със ЗБУТ. Те могат да бъдат намерени в уебсайта на кампанията и в съответните раздели на уебсайта.