Мисия и визия

Мисията и визията на EU-OSHA представляват описание на ролята й в рамките на мандата, предвиден в учредителния регламент. Мисията представя какво прави Агенцията. Визията представя какво се стреми да постигне Агенцията.

 

Тези твърдения са приети от Управителния съвет като част от корпоративната стратегия. Те са израз на начина, по който Управителният съвет иска Агенцията да изпълнява задълженията си.

Нашата мисия

Разработваме, събираме и разпространяваме надеждна и подходяща информация, анализи и инструменти за задълбочаване на познанията, повишаване на осведомеността и обмен на данни и добри практики за здравословните и безопасни условия на труд за нуждите на всички, ангажирани с БЗР.

Нашата визия

Да бъдем признати за лидер в насърчаването на здравословни и безопасни работни места в Европа въз основа на трипартизъм, участие и развитие на култура на превенция на риска за БЗР за нуждите на една по-интелигентна, по-устойчива, по-продуктивна и по-приобщаваща икономика.

EU-OSHA е информационната агенция на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд. Работата ни допринася за Стратегическата рамка на ЕК за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г. и други важни стратегии и програми на ЕС.

Повече информация ще намерите в нашата корпоративна стратегия и работни програми и в нашия учредителен регламент.