OiRA: безплатни и лесни за използване инструменти за директна оценка на риска

Image
OIRA: Online Interactive Risk Assesment

Оценката на риска е важна първа стъпка за предотвратяването на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Интерактивната оценка на риска онлайн (OiRA) улеснява този процес.

Съдържа ресурси и ноу-хау, необходими на микро- и малките предприятия, за да извършват сами оценка на риска. Инструментите OiRA са безплатни, леснодостъпни през интернет и удобни за използване.

Платформата OiRA предлага поетапен подход за оценка на риска, който включва идентифициране на рисковете на работното място, процедура за прилагане на превантивни действия, наблюдение и докладване на рисковете.

Какво представлява OiRA?

Целта на OiRA е да подпомага микро- и малките организации с лесни за използване инструменти при извършване на оценката на риска. Софтуерът на OiRA е разработен от EU-OSHA през 2009 г. и използва се от 2010 г. и се основава на създадения в Нидерландия инструмент за оценка на риска RI&E, който е доказал своята практичност и ефективност. 

Софтуерът на OiRA помага на секторните социални партньори (организации на работодателите и работещите) и на националните органи (министерства, инспекции по труда, институти по БЗР и др.) да създават специфични за отделните сектори инструменти за оценка на риска, предназначени за малките предприятия.

Разгледайте уебсайта на проекта OiRA за актуална информация за проекта OiRA (партньори на OiRA, инструменти на OiRA – публикувани или които предстои да бъдат публикувани).

Каква е основната идея на OiRA?

Оценката на риска е в основата на всеки подход за управление на здравето и безопасността и е от съществено значение за създаването на здравословни работни места. 

Чрез OiRA EU OSHA подкрепя Стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г., стартирана през юни 2021 г. Улеснявайки оценката на риска, OiRA цели да увеличи броя на микро- и малките предприятия, които оценяват рисковете, и да повиши качеството на извършваните от тях оценки на риска. Инструментите дават възможност на предприятията да започнат (или да подобрят) процеса на оценяване на риска. По този начин, чрез инструментите на OiRA, предприятията могат да станат по-конкурентоспособни, например като намалят разходите в резултат на професионални заболявания и като сведат до минимум рисковете от злополуки, както и като подобрят общите условия на труд и ефективността на организацията.

Защо да използвате OiRA?

Днес оценката на риска е обичаен процес за много организации, използва се на стотици хиляди работни места в Европа с цел превенция на риска. За някои предприятия обаче, и по-специално за микро- и малките предприятия, оценката на риска може да създаде трудности. OiRA улеснява този процес, като осигурява на организациите ресурсите, които са им необходими за справяне с подобни проблеми.

Като използват инструментите на OiRA, организациите ползват и други предимства:

 • Използването на инструментите на OiRA е напълно безплатно.
 • Инструментите са достъпни онлайн.
 • Налично е мобилно приложение.
 • Инструментите са по сектори.
 • Инструментите могат донякъде да бъдат приспособени към изискванията на предприятията.
 • Инструментите дават възможност за разработване на план за действие и за избор от списък с предложени мерки

Как функционира OiRA?

При работа с OiRA има пет основни стъпки:

 1. Подготовка: до известна степен OiRA дава възможност на предприятията да приспособят оценките на риска към собствените си особености, като отговорят на няколко прости въпроса
 2. Установяване: включва разглеждане на източниците на опасност на работното място и установяване на лицата, които може да са изложени на риска
 3. Оценка: на този етап се установява приоритетният ред на определените рискове. Това подреждане помага по-късно да се вземе решение кои мерки да бъдат приложени първо
 4. План за действие: инструментът помага след това да бъде съставен план за действие и да се вземе решение как да бъдат отстранени или контролирани рисковете
 5. Докладване: накрая автоматично се генерират доклад и план за действие, които могат да се отпечатат и/или изтеглят и с които се документират резултатите от оценяването на риска

Как да получите достъп до OiRA

За регистрацията е необходим само валиден адрес на електронна поща. Всяко физическо лице или организация може да избере от предлаганите инструменти на OiRA онзи, който е най-подходящ за съответната държава, сектор или предприятие. 

Прегледайте наличните инструменти на OiRA по сектори и по държави на уебсайта на проекта OiRA.

Участие на социалните партньори и националните органи

Всички инструменти на OiRA са създадени от социални партньори и/или национални органи или с тяхното активно участие. Ако сте социален партньор или национален институт/орган и искате да участвате и да разработите един или повече секторни инструменти на OiRA, можете да намерите допълнителна информация на уебсайта на проекта OiRA.