Доклади от семинари

Image
Seminar reports

Като част от мисията ни за повишаване на осведомеността и обмен на информация, добри практики и съвети с широката общественост организираме много събития през годината. Те варират от неголеми семинари с участието на заинтересуваните страни и експерти по безопасността и здравето при работа, на които се представят и обсъждат констатациите от нашите публикации, до събития на равнище държави членки, организирани съвместно с фокусните точки, симпозиуми на големи международни конференции като Световния конгрес или европейските срещи на високо равнище, с които се отбелязва краят на нашите кампании за здравословни работни места.

Дори на най-големите ни прояви не можем да поканим всички, които проявяват интерес, затова целта на този раздел е да ви даде възможност да участвате „виртуално“: тук ще намерите презентациите на лекторите, резюме на дискусиите след всяка презентация и общите заключения от събитието. Когато ресурсите ни го позволяват, резюметата са на всички официални езици на ЕС.

2014 - Seminars

2012 - Seminars