Доклади от семинари

Image
Seminar reports

Като част от мисията ни за повишаване на осведомеността и обмен на информация, добри практики и съвети с широката общественост организираме много събития през годината. Те варират от неголеми семинари с участието на заинтересуваните страни и експерти по безопасността и здравето при работа, на които се представят и обсъждат констатациите от нашите публикации, до събития на равнище държави членки, организирани съвместно с фокусните точки, симпозиуми на големи международни конференции като Световния конгрес или европейските срещи на високо равнище, с които се отбелязва краят на нашите кампании за здравословни работни места.

Дори на най-големите ни прояви не можем да поканим всички, които проявяват интерес, затова целта на този раздел е да ви даде възможност да участвате „виртуално“: тук ще намерите презентациите на лекторите, резюме на дискусиите след всяка презентация и общите заключения от събитието. Когато ресурсите ни го позволяват, резюметата са на всички официални езици на ЕС.

2014 - Seminars

  • Taking place across the course of one full day the event aimed to stimulate debates in order to scope future EU-OSHA’s work on work-related diseases in the perspective of the multiannual programme and the large related OSH overview that is planned...

  • ANSES, French Agency for Food, Environment and Occupational Health and Safety, Paris

    The workshop 'Workplace risks affecting reproduction: from knowledge to action' was organised by The European Agency for Safety and Health at Work (EU OSHA) on 15-16 January 2014, in the ANSES premises, in Paris, in cooperation with the French Agency...

2012 - Seminars

  • Ministry of Labour and Social Affairs premises - Berlin

    The workshop ‘Carcinogens and Work-Related Cancer’ was organised by the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) and hosted by the German Ministry of Labour and Social Affairs at their offices in Berlin on 3 and 4 September 2012. About...

Share this on: