Прес зала

Какво ново
01/08/2019
@Carlos Muza on Unsplash

В новия си доклад ЕU-OSHA описва подробно констатациите от втората част на проекта Разходи и ползи, свързани с безопасността и здравето при работа. Разгледани са два подхода за оценка на финансовата тежест в резултат на свързани с работата заболявания, увреждания и смъртни случаи.

Съобщения за пресата

17/09/2019 - 01:30

В рамките на своя 14-и конкурс за награди за добри практики Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) обявява наградените и отличените примери на организации, които прилагат иновативен подход за успешна борба с рисковете, породени от опасни вещества. Наградите целят да отличат организации с изключителна ангажираност за безопасността и здравето при работа (БЗР) и насърчават практики, които защитават работниците и повишават производителността.

25/06/2019 - 01:15

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) приветства прилагането на нейния проект за онлайн интерактивна оценка на риска (OiRA) в многонационалния производител на автомобили Daimler. Германският отдел на дружеството за здраве и безопасност е разработил и адаптирал инструмент за оценка на риска на работното място въз основа на OiRA за специфична за дружеството употреба.