You are here

Прес зала

Какво ново
22/01/2019

В настоящата публикация се описва разработването на нови методи за оценка на броя на работниците, изложени на опасни вещества в ЕС, както и степента на тази експозиция. Проучването има за цел да се установят веществата и секторите, които представляват най-голям риск за работниците, като се изследват тенденциите във времето.

Целта е не само да се направи преглед на употребата на опасни вещества, но и да се създаде методология, която може да се използва отново за наблюдение на бъдещите тенденции и развитие.

Съобщения за пресата

14/12/2018 - 01:30

В нов доклад се излагат подробно констатациите от значителен проект, в който Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) събра експерти и създатели на политики от цяла Европа, за да се разгледат и обсъдят методите за предупреждение и наблюдение с цел ранно откриване на нови рискове и професионални заболявания.

29/11/2018 - 01:45

В нов доклад EU-OSHA публикува резултатите от голям двугодишен проект за предвиждане на ефектите от цифровизацията върху безопасността и здравето при работа (БЗР) в ЕС. Окончателните резултати от този прогнозен проект изтъкват развитието на технологиите, базирани на ИКТ, потенциалното въздействие на тези технологии върху природата и организацията на работата, както и предизвикателствата и възможностите за БЗР, които те могат да донесат.