Practical tools and guidance on dangerous substances

Държавите членки, европейските институции, бизнес асоциациите, социалните партньори и други заинтересовани страни са разработили различни инструменти и ръководства с цел подпомагане на предприятията при извършване на цялостна и ефективна оценка на риска. Тези инструменти предлагат богато разнообразие от подходи за ефективно управление на опасните вещества. Често те се отнасят до конкретни работни процеси, например пълнене и изпомпване на течности или заваряване. Някои от източниците дават цялостна представа за определена група вещества, напр. сенсибилизатори, или подчертават типични рискове в определени сектори.

Освен това, в допълнение към усилията за висококачествена оценка на риска, повечето от тези инструменти предлагат добри практически решения, като разясняват как може да се ограничи рискът на работното място в обичайни ситуации, свързани с излагането на опасни вещества. Има и инструменти, които са предназначени за конкретни заинтересовани страни, например инспектори по труда, малки и средни предприятия, представители на работниците и др. Заслужава си да се разгледа сайтът подробно, за да се добие ясна представа за предлаганите видове съдействие.

Share this on: