Критерии за участие

 Крайният срок за подаване на кандидатури за Европейските награди за добри практики изтече

За какви видове добри практики могат да се подават кандидатури?

Могат да се подават кандидатури във връзка с всякакви примери от реалния живот за това как стресът на работното място и психосоциалните рискове се управляват ефективно. В кандидатурите следва ясно да се посочва как добрата практика е била приложена на работното място (хипотетични примери няма да се разглеждат) и могат да включват доказателства за:

 • задълбочена оценка на психосоциалните рискове на работното място, последвана от практически дейности, имащи за цел превенция или намаляване на психосоциалните рискове, приложени чрез приобщаващ подход;
 • организационни дейности, имащи за цел намаляване на стреса на работното място, включително първично (премахване на рисковете), вторично (защита на работниците от рискове, които не могат да се премахнат) и третично (подпомагане на работниците, засегнати от стрес и психосоциални проблеми) ниво на намеса;
 • организационни мерки, съсредоточени върху ролята на висшето ръководство и средния управленски персонал при създаване на благоприятна психосоциална работна среда;
 • прилагане на цялостен подход към безопасността и здравето при работа, включително към оценката и управлението на психосоциалните рискове и насърчаването на психичното здраве на работното място; 
 • разработване и прилагане на практически инструменти за оценката и управлението на стреса и психосоциалните рискове на работното място.

Какво следва да демонстрира една кандидатура?

Журито ще обърне особено внимание на доказателства за:

 • действително и ефективно управление на психосоциалните рискове и стреса на работното място;
 • иновационни мерки, насочени към работното място;
 • успешното реализиране на мерките;
 • действителни и доказуеми подобрения на безопасността и здравето;
 • отчитане на разнообразието на работната сила;
 • ефективно участие и приобщаване на работната сила и нейните представители;
 • устойчивостта на мерките във времето;
 • възможността за прехвърляне към други работни места (включително към такива в други държави членки и към малки и средни предприятия);
 • навременност (мярката следва да бъде или скорошна или да не е широко оповестена).

Освен това мярката следва да изпълнява, а в най-добрия случай да надминава, съответните законодателни изисквания на държавите членки, в която тя е била реализирана. Насочените към отделния човек мерки, като например обучение, следва също така да демонстрират как те представляват част от по-широк подход за управление на психосоциалните рискове на работното място.

Примерите за добри практики не следва да се разработват единствено с цел търговска печалба. Това се отнася за продукти, инструменти или услуги, които се продават или биха могли да бъдат продавани на пазара.

Кой може да участва?

Могат да се подават кандидатури за добри практики от предприятия или организацииот държавите членки на ЕС, страните кандидатки, страните потенциални кандидатки и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), включително:

 • отделни предприятия;
 • предприятия или организации по веригата за доставки на продукти, оборудване или персонал;
 • институции и организации за обучение и образование;
 • организации на работодателите, търговски сдружения, професионални съюзи и неправителствени организации;
 • регионални или местни служби за превенция на рискове за безопасността и здравето при работа, застрахователни институции и други посреднически организации;
 • официални партньори на кампанията „Здравословни работни места“.

Как да участвате

Наградите за добри практики се  координират на национално равнище от мрежата от фокусни точки на EU-OSHA (www.healthy-workplaces.eu/fops). Партньорите на мрежата във вашата държава ще ви предоставят подробна информация за това как да участвате в конкурса.

Кандидатурите най-напред се оценяват на национално равнище, след което победителите на национално ниво се номинират за участие в общоевропейския конкурс, на който ще бъдат определени окончателните победители.

Ако сте многонационална или общоевропейска организация и официален партньор на кампанията „Здравословни работни места“, можете да подадете кандидатурата си директно до EU-OSHA. Подробна информация за това как да подадете кандидатура за конкурса „Награди за добри практики“ на европейско равнище можете да получите на gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Повече информация можете да намерите в брошурата Награда за добра практика за 2014-2015 г.