Напо – безопасност с усмивка

Image
Napo — safety with a smile

Напо, героят в поредицата анимационни филми, представя важни теми в областта на безопасността и здравето при работа и на превенцията на риска по запомнящ се, весел начин, който провокира дискусия.

Напо олицетворява типичния работник в дадена индустрия или сектор. Често е изложен на опасности и рискови ситуации на работното място. Освен това той участва активно в идентифицирането на рисковете и предлага практични решения.

Напо се е превърнал в основен посланик на кампаниите „Здравословни работни места“ на EU-OSHA и много от филмите за него препращат към тях или са създадени в тяхна подкрепа. Той се появява и лично на важни събития в рамките на кампаниите.

Филмите за Напо

Заедно с колегите си Напо участва в редица филми без думи — способ, благодарение на който хора с различен произход, култура и възраст могат да ги разбират и да се идентифицират с героите. Филмите засягат много теми по безопасност и здраве на работното място, напр.:

Нови филми се появяват винаги, когато има нова тема. Филмите се произвеждат от консорциума „Напо“, състоящ се от малка група европейски организации с дейност в областта на БЗР и EU-OSHA.

Напо на работното място

Тези онлайн ресурси са предназначени да помагат на организациите да използват филмите за Напо не само за повишаване на осведомеността по въпросите за здравето и безопасността, но също така за започване на дискусии в групи сред служителите и по веригите на доставка. Те са подходящи и за курсове за професионално обучение.

Първата серия, озаглавена „Да разберем мускулноскелетните смущения“, помага на хората и организациите да се замислят за МСС, например болки в гърба, нарушения на горните крайници и травми от продължително напрежение във всеки аспект от живота на работника. Този тип разсъждения може да помогне на организациите да разработят цялостни решения за намаляване на въздействието на МСС, като по този начин им се помогне да осигурят изпълнението на подходящи условия на работа на хората, техните семейства и общности.

Напо за учители

Напо помага също за популяризиране на темата за безопасността и здравето сред децата от основните училища. С подкрепата на консорциума „Напо“, EU-OSHA разработи набор от онлайн инструменти за учители за безопасност и здраве при работа. Пакетите с учебни материали съдържат:

  • основни послания и цели за обучение,
  • идеи за дейности и онлайн източници,
  • примерни планове за 45-минутни уроци.

След успешно пилотно тестване уроците се разработват и разпространяват в цяла Европа.

Консорциум „Напо“

Филмовият консорциум „Напо“ е създаден след Европейската година за безопасност и здраве 1992—1993 г. и европейските филмови фестивали, организирани от Европейската комисия.

Комисията подпомага филмовите фестивали с убеждението, че е възможно най-добрите филми да бъдат откроени и пригодени за използване на територията на целия Европейски съюз. Това се оказва трудно. Много от филмите са продукции на търговски филмови компании, които не са готови да се откажат от правата си. Поради културните различия образите, сюжетни линии и мизансцените затрудняват адаптирането и преноса на филмите през националните граници.

След Филмовия фестивал в Страсбург през 1995 г. четирима специалисти по активни комуникации от Франция, Германия, Швеция и Обединеното кралство се срещат, за да обсъдят начини, които биха направили възможно поръчването и изработването на филми за използване в цяла Европа.

The Napo Consortium currently comprises eight members: AUVA (Austria), CIOP (Poland), DGUV (Germany), EU-OSHA (Bilbao, Spain), INAIL (Italy), INRS (France), SUVA (Switzerland) and TNO (Netherlands).

Понастоящем членовете в състава на консорциум „Напо“ са шест — AUVA (Австрия), CIOP (Полша); DGUV (Германия); Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) (Билбао, Испания); INAIL (Италия); INRS (Франция); SUVA (Швейцария) и TNO (Нидерландия).