Въвеждане на БЗР в образователните програми

Image
Mainstreaming OSH into education. Two kids wearing ear protection headsets

Въвеждане или включване на БЗР в образованието означава систематичното представяне на темата в класната стая. По този начин БЗР става част от ежедневието на учителите, родителите и административния персонал.

Ако детето започне да учи за безопасността и здравето, така както се учи да чете и пише, те ще се превърнат в естествена част от работата, игрите и живота му. Ще развие правилно отношение към безопасността и здравето, което ще го съпътства през целия му професионален живот.

Започни рано, предпази се: успешно ранно обучение по БЗР

Знанията за БЗР се усвояват най-добре, ако са интегрирани в отделните изучавани предмети, вместо да се преподават като самостоятелна дисциплина. Практическото обучение и примери от реалния живот помагат на децата и младите хора да пренесат посланията у дома. Различните възрастови групи — от основното училище до професионалните гимназии, усвояват основните послания по различни начини.

Идеалният модел е цялостен подход в образованието. Интегрирането на БЗР във висшето образование е много трудно и недостатъчно застъпено, особено в университетите. Въпреки това се прилага същият модел за „цялостно обхващане на учебното заведение“. Създаването на мрежи от контакти и тясното сътрудничество с органите по БЗР са важни фактори за успешното интегриране.

Интегриране на БЗР в училище

Цялостният подход включва както образователните, така и административните процеси в училището. Учениците и администрацията обединяват усилията си за превръщане на училището в по-безопасно и по-здравословно място за работа и учене чрез:

 • обучение по превенция на риска и управление на БЗР, напр. чрез ангажиране на учениците в установяване на опасностите,
 • здравно образование и насърчаване, напр. чрез здравни инициативи в училищата,
 • насърчаване на достойнство и уважение към всички, напр. кампании срещу тормоза,
 • опазване на околната среда, напр. повторна употреба и рециклиране.

Съвети за успешна интеграция

От проучванията на конкретни случаи знаем какво помага за успешното прилагане на цялостен подход в образованието:

 • ръководна роля на директора за мотивиране на персонала и учениците,
 • ангажиране на учениците, родителите и персонала,
 • осигуряване на практическа помощ и инструменти; ресурсът „
  Напо за учители
  “ е изключително полезен в тази връзка,
 • обучение за учители,
 • контакти между училищата,
 • сътрудничество между органите по БЗР и образователните органи,
 • практическа насоченост и връзка между обучението за превенция на риска и изучаваните предмети.

Допълнителна информация: