Електронни инструменти в областта на БЗР

Image

Напредъкът в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) доведе до създаването на все повече интерактивни онлайн инструменти („e-tools“) и секторът на безопасността и здравето при работа (БЗР) не е чужд на тази тенденция. Много дейци в областта на БЗР изразиха вече интерес към тези нови технологии и предлаганите от тях възможности, така че през последните години бяха разработени голям брой електронни инструменти за БЗР. Нуждата от прост и лесен начин за спазване на законодателството и насърчаване на култура за безопасност и здраве беше важен двигател за тяхното създаване — по-специално при микропредприятията и малките предприятия (МСП).

Какво представлява електронният инструмент?

Електронният инструмент е софтуерен продукт, който може да действа в интернет, на компютър или на телефон, таблет или на всяко друго електронно устройство. Това, че са електронни, отличава тези инструменти от традиционните инструменти или публикации на хартиен носител.

Електронните инструменти са „интерактивни“. Те изискват подаване на някаква информация от потребителя под формата на знание (напр. чрез попълване на клетка или поле за данни) или на измерване на околната среда (напр. чрез измерване със смартфон на нивата на шум или осветеност). Въз основа на въведените данни инструментът произвежда информация, съобразена с нуждите на потребителя (напр. чрез насочване на потребителя в процеса на вземане на решение). В този смисъл електронният инструмент се различава от традиционните статични или пасивни инструменти, като традиционни фактологични справки, контролни списъци или електронни наръчници.

Електронните инструменти в областта на БЗР следва да предоставят подкрепа и/или ресурси на организациите (по-специално на МСП, тъй като често тези предприятия се нуждаят най-много от тези инструменти), за да им помогнат да управляват професионалните рискове. Електронни инструменти могат обаче да се разработват за широк набор от цели, които могат да бъдат много общи и приложими към различни аудитории или да са много по-специфични и съобразени с конкретни изисквания. Например:

 • в помощ на прилагане на законодателството в областта на БЗР (основен фактор за изпълнение на правните им задължения в областта на БЗР);
 • в помощ на насърчаване на културата на превенция (за повишаване на осведомеността, за информационни цели);
 • за целите на обучението (напр. електронното обучение).

Предимства на електронните инструменти

За организации или за отделни потребители инструментите в областта на БЗР:

 • мобилизират потенциала на МСП, давайки възможност за вътрешна превенция на риска за БЗР;
 • улесняват бизнеса (данните в електронна форма могат да се съобщават и анализират много по-лесно, отколкото на хартиен носител);
 • помагат за идентифициране на опасностите и рисковете на работното място;
 • улесняват процеса на оценка на риска;
 • илюстрират възможни решения на проблеми с БЗР;
 • подпомагат изпълнението на превантивни мерки на работното място;
 • те са лесни за използване, интерактивни и лесно достъпни.

За разлика от инструментите на хартиен носител, дават възможност за мониторинг на използването на електронните инструменти. Можете също да получите обратна връзка за ефективността и функционалността на даден електронен инструмент. Освен това продуктите на електронните инструменти (напр. статистически данни) могат да се използват като показатели за проекти и предоставяне на анонимни данни за проследяване на осъществяването на политиката в областта на БЗР.

За посредниците и лицата, вземащи политически решения, електронните инструменти могат да действат като инструменти за повишаване на осведомеността (напр. при използването им в рамките на кампания) и да мобилизират участниците (напр. социални партньори, инспекторати).

И накрая, електронните инструменти се използват интерактивно от младите хора (работници, студенти) и благодарение на онлайн разпространяването (интернет и социалните медии) могат да достигнат до много разнообразна аудитория.

Предизвикателства, свързани с електронните инструменти

Има различни фактори, които трябва да се имат предвид при разработването на даден електронен инструмент:

 • Каква технология се изисква? Хостинг, множество устройства и оперативни системи — всички тези фактори например трябва да бъдат взети предвид.
 • Какви са разходите за разработването и поддръжката? Разходите за разработване на електронни инструменти са по принцип ниски в сравнение с инструментите на хартиен носител (т.е. няма разходи за разпечатване, разпространяване или складиране). От друга страна, при разработването на инструмента се появяват изисквания за нови функционалности (напр. по-голяма интерактивност) и тяхното разработване ще повиши разходите и времето за разработване. Има също разходи, свързани с поддръжката и актуализирането на електронния инструмент.
 • Ще бъде ли инструментът приложение, базирано в интернет, или мобилно приложение? Някои електронни инструменти функционират самостоятелно на телефона и не изискват свързване с интернет, докато други са под формата на интерактивен уебсайт, което изисква връзка с интернет. По-лесно е да се направи оценка на успеха на интерактивни уебсайтове, отколкото на мобилни приложения, но потребителят може да не разполага винаги с интернет връзка. Когато се взема решение кой от тези подходи да се приложи, с приоритет се ползва потребителят.
 • Кой притежава правата на собственост? Често има несигурност и трудности в тази област.
 • Изяснени ли са всички въпроси за авторските права (напр. софтуер, съдържание, снимки)? Авторското право върху публикациите на хартиен носител не е същото, като авторското право върху електронните инструменти и често се налага консултация с юристи, които да помогнат за изясняването на тези въпроси.

Макар че електронните инструменти могат да бъдат скъпи за поддръжка и актуализиране, чрез обмен на знание и общи подходи разходите могат да се сведат до минимум.

ЕU-OSHA и електронните инструменти

ЕU-OSHA е убедена, че електронните инструменти в областта на БЗР имат жизненоважна роля, като съдействат нашите работни места да станат по-безопасни и по-здравословни. Ето защо агенцията е поела задължението да насърчава разработването на нови електронни инструменти за БЗР и да подкрепя, популяризира и разпространява съществуващите електронни инструменти. ЕU-OSHA поставя ударението върху електронните инструменти за БЗР с нестопанска цел или върху такива, които са безплатни за крайния потребител.

ЕU-OSHA участва в разработването на електронни инструменти в областта на БЗР, като:

 • събира на едно място заинтересованите страни (проектанти, организатори, експерти, потребители) за обсъждане на потребностите и проблемите;
 • обменя информация и знания във връзка с разработването на електронни инструменти;
 • обменя добри практики за разработване на електронни инструменти;
 • идентифицира предизвикателствата при разработването на електронни инструменти;
 • съдейства за провеждане на годишни срещи;
 • разпространява информация за това как инструментите да станат преносими.

ЕU-OSHA подкрепя съществуващите инструменти, като:

 • популяризира електронните инструменти в статии в OSHwiki;
 • насърчава обмена, приемането и адаптирането на съществуващите инструменти от други институции, организации и държави членки;
 • действа като платформа за взаимно популяризиране (т.е. инструментите се включват/популяризират в други проекти или кампании).

Прочетете повече за събития и семинари във връзка с електронните инструменти, провеждани от EU-OSHA.

Прочетете материалите в OSHwiki относно електронните инструменти, например SEIRICH: a tool for the assessment of chemicals in occupational environments (SEIRICH — инструмент за оценяване на химикалите в работната среда) и SUBSPORT - Substitution Support Portal (SUBSPORT — портал в помощ на замяната на химикали).