Мускулно-скелетни смущения

Image
Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда. Те засягат милиони работещи в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса.

Свързаните с работата МСС засягат гърба, шията, раменете и горните и долните крайници. Те обхващат всякакво увреждане или нарушение на опорно-двигателния апарат. Здравословните проблеми варират от незначително неразположение и болка до по-сериозни заболявания, изискващи почивка или медицинско лечение. При повечето хронични състояния резултатът може да бъде трайно увреждане и загуба на работата.

Причини за МСС

Повечето свързани с работата МСС се развиват в течение на продължителен период от време. Обикновено няма една-единствена причина за МСС. Различните рискови фактори често действат в комбинация, включително физическите и биомеханичните фактори, организационните и психосоциалните фактори, както и индивидуалните фактори.

Физическите и биомеханичните рискови фактори могат да включват:

 • вдигане на тежести, особено при навеждане и усукване
 • повтарящи се или принудителни движения
 • непривична и статична поза
 • вибрации, слабо осветление или ниски температури на работната среда
 • високи обороти на работа
 • продължително стоене прав или седнал в едно и също положение.

Организационните и психосоциалните рискови фактори могат да включват:

 • високи изисквания и ограничена автономия
 • липса на почивки или възможности за промяна на работните пози
 • работа на високи обороти, включително вследствие на въвеждането на нови технологии
 • работа в продължение на много часове или на смени
 • малтретиране, тормоз и дискриминация на работното място
 • ниска степен на удовлетвореност от работата

Като цяло всички психосоциални и организационни фактори (особено в съчетание с физически рискове) могат да доведат до стрес, умора, безпокойство и други реакции, които от своя страна повишават риска от МСС.

Индивидуалните рискови фактори могат да включват:

 • медицинска анамнеза
 • физически капацитет
 • начин на живот и навици (напр. пушене, липса на физическа активност)

Оценка на риска

Няма едностранно решение, а често за решаването на необичайни или сериозни проблеми може да се наложи експертна помощ. Същевременно много от решенията са лесни и евтини, например осигуряване на количка за пренасяне на тежести или промяна на местоположението на предмети на бюрото.

За решаване на проблема с МСС работодателите трябва да прилагат съчетание от:

 • Оценка на риска: чрез цялостен подход се прави анализ и оценка на пълния набор от причини (вж. по-горе). Важно е също да се вземат предвид онези работници, които може да са изложени на по-голям риск от МСС. Приоритетът е да се премахне риска, но и работата да бъде съобразена с работещите.
 • Участие на работниците и служителите: включване на работещите и техни представители в дискусии по евентуални проблеми и решения.

Прочетете повече за предотвратяването на свързани с работата МСС.

Превантивен план за действие

След извършване на оценка на риска следва да се състави списък с мерки по приоритет, а работещите и техните представители — да бъдат включени в изпълнението им. Действията следва да се съсредоточат върху първичната превенция, но и върху мерките за свеждане до минимум на сериозността на всяко нараняване. Важно е да се гарантира, че всички работещи получават подходяща информация, образование и обучение относно здравето и безопасността на работното място и знаят как да избягват специфични опасности и рискове.

Мерките могат да обхващат следните области:

 • Разположение на работното място: приспособете разположението на работното оборудване, за да подобрите позите, в които работите
 • Оборудване: уверете се, че оборудването е проектирано ергономично и пригодно за изпълнение на задачите
 • Задачи: променете работните методи или инструменти
 • Управление: планирайте работата си така, че да избягвате повторяемост на движенията или задържане в неудобна поза. Планирайте почивки, ротация на работните места или преразпределение на задачите
 • Организационни фактори: разработване на политика относно МСС за подобряване на организацията на работа и психосоциалната работна среда и укрепване на здравето на мускулно-скелетната система

Превантивните действия следва да бъдат съобразени и с технологичните изменения на оборудването и цифровизацията на работните процеси, както и със свързаните изменения на начините на организиране на работата.

В подхода на ръководството към МСС трябва да бъдат включени също наблюдение на здравето, насърчаване на здравето, рехабилитация и реинтеграция на работниците, страдащи от МСС.

Изследване относно свързаните с работата МСС

EU-OSHA изпълни многогодишен проект за преглед на БЗР относно свързаните с работата МСС. Целта беше да се проучат проблемите, засягащи свързаните с работата МСС, да се подобри разбирането ни по тази тема и да се набележат ефективни начини за премахване на свързаните с работата МСС. В рамките на проекта бяха разгледани политиките и мерките, прилагани на работното място с цел предотвратяване на свързаните с работата МСС и управление на хроничните МСС, включително съдействие за завръщането на работниците на работа и рехабилитация. В проекта за преглед на БЗР се разглеждат нуждите на авторите на политики и изследователите и се допълва кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2020—2022 г.

Европейско законодателство

Значението на превенцията на МСС се признава в европейските директиви, стратегиите на ЕС за БЗР, нормативните документи на държавите членки и насоките за добри практики.

Рисковете, свързани с МСС, попадат в обхвата на Рамковата директива за БЗР, която има за цел да защити работниците от рисковете, свързани с работата като цяло. В нея се установява отговорността на работодателя за осигуряване на безопасността и здравето на работното място. Някои рискове, свързани с МСС, са разгледани в отделни директиви, по-специално Директивата за ръчна обработка на товари, Директивата за екранно оборудване и Директивата за вибрациите. В Директивата за използването на работно оборудване се обръща внимание на позите, които работниците заемат при използване на работно оборудване, и се пояснява, че работодателите трябва да вземат предвид ергономичните принципи, за да изпълнят минималните изисквания за БЗР.

EU-OSHA проследява честотата, причинителите и превенцията на МСС. EU-OSHA подпомага също обмена на добри практики.

'Lighten the load' supports an integrated management approach to tackling MSDs, and the need to address the 'whole load on the body', which covers all the stresses and strains, environmental factors such as cold working conditions, the pace at which the work is being carried out, and the load being moved. The film shows Napo confronting different work situations and is suitable for all workers, including migrant and temporary workers. There are eleven scenes showing typical situations faced in the workplace.

Napo in Lighten the Load

Share this on: