Мускулно-скелетни смущения

Image
Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда. Те засягат милиони работещи в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса.

Свързаните с работата МСС засягат гърба, шията, раменете и горните и долните крайници. Те обхващат всякакво увреждане или нарушение на опорно-двигателния апарат. Здравословните проблеми варират от незначително неразположение и болка до по-сериозни заболявания, изискващи почивка или медицинско лечение. При повечето хронични състояния резултатът може да бъде трайно увреждане и загуба на работата.

Причини за МСС

Повечето свързани с работата МСС се развиват в течение на продължителен период от време. Обикновено няма една-единствена причина за МСС. Различните рискови фактори често действат в комбинация, включително физическите и биомеханичните фактори, организационните и психосоциалните фактори, както и индивидуалните фактори.

Физическите и биомеханичните рискови фактори могат да включват:

 • вдигане на тежести, особено при навеждане и усукване
 • повтарящи се или принудителни движения
 • непривична и статична поза
 • вибрации, слабо осветление или ниски температури на работната среда
 • високи обороти на работа
 • продължително стоене прав или седнал в едно и също положение.

Организационните и психосоциалните рискови фактори могат да включват:

 • високи изисквания и ограничена автономия
 • липса на почивки или възможности за промяна на работните пози
 • работа на високи обороти, включително вследствие на въвеждането на нови технологии
 • работа в продължение на много часове или на смени
 • малтретиране, тормоз и дискриминация на работното място
 • ниска степен на удовлетвореност от работата

Като цяло всички психосоциални и организационни фактори (особено в съчетание с физически рискове) могат да доведат до стрес, умора, безпокойство и други реакции, които от своя страна повишават риска от МСС.

Индивидуалните рискови фактори могат да включват:

 • медицинска анамнеза
 • физически капацитет
 • начин на живот и навици (напр. пушене, липса на физическа активност)

Оценка на риска

Няма едностранно решение, а често за решаването на необичайни или сериозни проблеми може да се наложи експертна помощ. Същевременно много от решенията са лесни и евтини, например осигуряване на количка за пренасяне на тежести или промяна на местоположението на предмети на бюрото.

За решаване на проблема с МСС работодателите трябва да прилагат съчетание от:

 • Оценка на риска: чрез цялостен подход се прави анализ и оценка на пълния набор от причини (вж. по-горе). Важно е също да се вземат предвид онези работници, които може да са изложени на по-голям риск от МСС. Приоритетът е да се премахне риска, но и работата да бъде съобразена с работещите.
 • Участие на работниците и служителите: включване на работещите и техни представители в дискусии по евентуални проблеми и решения.

Прочетете повече за предотвратяването на свързани с работата МСС.

Превантивен план за действие

След извършване на оценка на риска следва да се състави списък с мерки по приоритет, а работещите и техните представители — да бъдат включени в изпълнението им. Действията следва да се съсредоточат върху първичната превенция, но и върху мерките за свеждане до минимум на сериозността на всяко нараняване. Важно е да се гарантира, че всички работещи получават подходяща информация, образование и обучение относно здравето и безопасността на работното място и знаят как да избягват специфични опасности и рискове.

Мерките могат да обхващат следните области:

 • Разположение на работното място: приспособете разположението на работното оборудване, за да подобрите позите, в които работите
 • Оборудване: уверете се, че оборудването е проектирано ергономично и пригодно за изпълнение на задачите
 • Задачи: променете работните методи или инструменти
 • Управление: планирайте работата си така, че да избягвате повторяемост на движенията или задържане в неудобна поза. Планирайте почивки, ротация на работните места или преразпределение на задачите
 • Организационни фактори: разработване на политика относно МСС за подобряване на организацията на работа и психосоциалната работна среда и укрепване на здравето на мускулно-скелетната система

Превантивните действия следва да бъдат съобразени и с технологичните изменения на оборудването и цифровизацията на работните процеси, както и със свързаните изменения на начините на организиране на работата.

В подхода на ръководството към МСС трябва да бъдат включени също наблюдение на здравето, насърчаване на здравето, рехабилитация и реинтеграция на работниците, страдащи от МСС.

Изследване относно свързаните с работата МСС

EU-OSHA изпълни многогодишен проект за преглед на БЗР относно свързаните с работата МСС. Целта беше да се проучат проблемите, засягащи свързаните с работата МСС, да се подобри разбирането ни по тази тема и да се набележат ефективни начини за премахване на свързаните с работата МСС. В рамките на проекта бяха разгледани политиките и мерките, прилагани на работното място с цел предотвратяване на свързаните с работата МСС и управление на хроничните МСС, включително съдействие за завръщането на работниците на работа и рехабилитация. В проекта за преглед на БЗР се разглеждат нуждите на авторите на политики и изследователите и се допълва кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2020—2022 г.

Европейско законодателство

Значението на превенцията на МСС се признава в европейските директиви, стратегиите на ЕС за БЗР, нормативните документи на държавите членки и насоките за добри практики.

Рисковете, свързани с МСС, попадат в обхвата на Рамковата директива за БЗР, която има за цел да защити работниците от рисковете, свързани с работата като цяло. В нея се установява отговорността на работодателя за осигуряване на безопасността и здравето на работното място. Някои рискове, свързани с МСС, са разгледани в отделни директиви, по-специално Директивата за ръчна обработка на товари, Директивата за екранно оборудване и Директивата за вибрациите. В Директивата за използването на работно оборудване се обръща внимание на позите, които работниците заемат при използване на работно оборудване, и се пояснява, че работодателите трябва да вземат предвид ергономичните принципи, за да изпълнят минималните изисквания за БЗР.

EU-OSHA проследява честотата, причинителите и превенцията на МСС. EU-OSHA подпомага също обмена на добри практики.