Мускулно-скелетни смущения

Musculoskeletal disorders. Woman being treated for musculoskeletal disorders

©EU-OSHA/Adam Skrzypczak

Мускулно-скелетните смущения (МСС) са сред най-често срещаните заболявания, свързани с труда. Те засягат милиони работници в Европа и струват милиарди евро на работодателите. Решаването на проблема с МСС допринася за подобряване на живота на работещите, то е полезно и от гледната точка на бизнеса.

Мускулно-скелетните смущения обикновено засягат гърба, врата, раменете и горните крайници и по-рядко долните крайници. Те могат да бъдат резултат от увреждане или проблеми на ставите или други тъкани. Здравословните проблеми варират от неразположение и незначителна болка до сериозни заболявания, изискващи отпуск по болест или медицинско лечение. При повечето хронични състояния резултатът може да бъде трайно увреждане и загуба на работата.

Двете основни групи МСС са болка/травма на гърба и свързани с работата увреждания на горните крайници (познати най-вече като „травми от продължително напрежение“).

Причини за МСС

Повечето свързани с работата МСС се развиват в течение на продължителен период от време. Обикновено причината за МСС не е само една, а съчетание от няколко фактора. Физическите причини и организационните рискови фактори са:

 • вдигане на тежести, особено при навеждане и усукване,
 • повтарящи се или принудителни движения,
 • непривична и статична поза,
 • вибрации, слабо осветление или ниски температури на работната среда,
 • високи обороти на работа,
 • продължително стоене прав или седнал в едно и също положение.

Има все повече доказателства за връзката на МСС с психосоциалните рискови фактори (особено в съчетание с физическите рискове), например:

 • високи изисквания и липса на самостоятелност,
 • ниска степен на удовлетвореност от работата.

Превенция

Няма едностранно решение, а често при разрешаването на необичайни или сериозни проблеми се използва експертна помощ. Въпреки това много от решенията са лесни и евтини, например осигуряване на количка за съдействие при пренасяне на тежести или промяна на местоположението на предмети на бюрото.

За решаване на проблема с МСС работодателите трябва да използват съчетание от:

 • Оценка на риска: чрез цялостен подход се прави анализ и оценка на пълния набор от причини (вж. по-горе)
 • Участие на работещите: включване на работещите и техни представители в дискусии по евентуални проблеми и решения

Прочетете повече за предотвратяването на свързани с работата МСС.

Действия

Превантивните действия включват промяна на:

 • разположението на работното място: приспособете разположението, за да избегнете статични или непривични пози на работа
 • Оборудване: уверете се, че оборудването е проектирано ергономично и пригодно за изпълнение на задачите
 • Работници: повишете осведомеността за риска, осигурете обучение по добри работни методи
 • Работни задачи: променете работните методи или инструменти
 • Управление на труда: осигурете работно планиране, при което се избягва повторяемост на движенията или задържане в неудобна поза. организирайте почивки, ротация на работните места или преразпределение на задачите
 • Организационни фактори: изгответе политика за МСС

Управленският подход към МСС трябва да включва също наблюдение на здравето, насърчаване на здравето, рехабилитацията и реинтеграцията на работниците, страдащи от МСС.

Европейско законодателство

Значението на превенцията на МСС се признава в европейските директиви, нормативните документи на държавите членки и насоките за добри практики. Директивите включват общата „рамкова“ директива за БЗР и директиви, засягащи следните теми: ръчна обработка на товари, работно оборудване, минимални стандарти за работното място и работа с (компютърни) екрани.

През 2007 г. Европейската комисия проведе консултация по евентуални действия на Комисията, включително нови законодателни документи. Евентуалните планове са отложени до преразглеждане на директивите на ЕС през 2014-2015 г. МСС са признати за приоритет на държавите членки на ЕС и на европейските социални партньори.

EU-OSHA проследява честотата, причинителите и превенцията на МСС. EU-OSHA подпомага също обмена на добри практики.