Европейски стандарти

„Хармонизираният стандарт“ е стандарт, приет от една от европейските организации по стандартизация — Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет по стандартизация в електротехниката (CENELEC) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI) — след получаване на искане от Европейската комисия.

Т.нар. „нов подход“ представлява иновативен начин за техническо хармонизиране чрез разделяне на отговорностите между европейския законодател и европейските органи за стандартизация.

„Новият подход“ се основава на следните основополагащи принципи:

  • европейските директиви определят „съществените изисквания“ за осигуряване на висока степен на защита на здравето и безопасността, защита на потребителите или опазване на околната среда. Съгласно новия подход тези директиви се приемат на основание на член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (предишен член 95 от Договора за ЕО), който допуска приемане на мерки за подобряване на свободното движение на стоки;
  • задачата за изготвяне на съответните хармонизирани стандарти, отговарящи на определените с директивите съществени изисквания относно продуктите, е възложена на европейските организации за стандартизация (CEN, CENELEC и ETSI);
  • приема се, че продуктите, които съответстват на хармонизирани стандарти, отговарят на съответните съществени изисквания (презумпция за съответствие, маркировка „CE“) и държавите членки трябва да приемат свободното движение на тези продукти;
  • прилагането на тези стандарти е доброволно. Възможно е прилагане на алтернативни стандарти, но тогава производителите са длъжни да докажат, че техните продукти отговарят на съществените изисквания.

Подробна информация относно директивите, приети в рамките на новия подход, може да се намери в раздела за директивите или на следните уеб страници на Европейската комисия:

 

Връзки към европейски и международни организации по стандартизация 

Национални органи по стандартизация

Членове на CEN
Държава Институция / член на CEN
Австрия Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Белгия Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
България Български институт за стандартизация (BDS)
Кипър Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Чешка република Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Дания Dansk Standard (DS)
Естония Eesti Standardikeskus (EVS)
Финландия Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Франция Association Française de Normalisation (AFNOR)
Германия Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Гърция Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Унгария Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Исландия Islenskir Stadlar (IST)
Ирландия National Standards Authority of Ireland (NSAI)
Италия Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Латвия Latvijas Standarts (LVS)
Литва Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Люксембург Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Малта Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Нидерландия Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Норвегия Norsk Standard (SN)
Полша Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Португалия Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Румъния Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Словакия Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Словения Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Испания Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Швеция Swedish Standards Institute (SIS)
Швейцария Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

Членове на CENELEC  

Държава Институция / член на CENELEC
Австрия Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Белгия Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
България Български институт за стандартизация (BDS)
Кипър Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Чешка република Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Дания Dansk Standard (DS)
Естония Eesti Standardikeskus (EVS)
Финландия Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Франция Union Technique de l'Electricité
Германия Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Гърция Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Унгария Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Исландия Staðlaráð Íslands
Ирландия Electro-Technical Council of Ireland Limited
Италия Comitato Elettrotecnico Italiano
Латвия Latvijas Standarts (LVS)
Литва Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST)
Люксембург Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Малта Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA)
Нидерландия Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Норвегия Norsk Elektroteknisk Komite
Полша Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Португалия Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Румъния Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Словакия Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Словения Slovenian Institute for Standardization (SIST)
Испания Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Швеция SEK Svensk Elstandard
Швейцария Electrosuisse