Цифровизация на труда

© IStockphoto / ismagilov

Цифровизацията бързо променя света на труда и изисква нови и актуални решения за здравословните и безопасни условия на труд (ЗБУТ). Изследователската програма на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) има за цел да осигури за създателите на политики, изследователите и работните места надеждна информация относно потенциалните въздействия на цифровизацията върху ЗБУТ, така че да могат да се предприемат навременни и ефективни действия за гарантиране на безопасността и здравето на работещите.

Появата на технологии като изкуствения интелект (ИИ), големите информационни масиви, сътрудничещите роботи, интернет на нещата, алгоритмите, цифровите трудови платформи и същевременното значително увеличаване на броя на хората, работещи от разстояние, създава възможности за работниците и работодателите, но също и нови предизвикателства и рискове за ЗБУТ. Справянето с тези предизвикателства и рискове и максималното увеличаване на възможностите зависят от начина на прилагане на технологиите, тяхното управление и нормативно регулиране в контекста на социалните, политическите и икономическите тенденции.

Въз основа на прогнозното си проучване относно цифровизацията и ЗБУТ EU-OSHA изпълнява научноизследователски проект „Преглед на ЗБУТ“ (2020—2023 г.), за да предостави задълбочена информация във връзка с предизвикателствата и възможностите, произтичащи от цифровизацията в контекста на ЗБУТ, за целите на политиката, превенцията и практиката.

В проекта се набляга върху следните области:

Усъвършенствани роботи и изкуствен интелект

Основаните на ИИ системи и усъвършенстваните роботи променят начина, по който се планира и извършва човешкият труд. Този вид системи, които могат да бъдат вградени (напр. роботика) или невградени (напр. умни приложения), са с възможности да извършват действия — с известна степен на автономност — за изпълнение на физически или когнитивни задачи и за постигане на конкретни цели.

Това има значителни положителни последствия не само по отношение на производителността на предприятията, но и по отношение на ЗБУТ. Например работните места в опасна среда и за изпълнение на тежки задачи могат да отпаднат, а работното натоварване може да бъде оптимизирано. Този вид системи могат да изпълняват високорискови или нетворчески повтарящи се задачи, свързани с редица традиционни и нововъзникващи рискове за ЗБУТ, като за работниците ще останат нискорисковите задачи и продуктивното и по-творческо съдържание на работните места.

Въпреки това съществуват и трябва да бъдат търсени решения на редица предизвикателства за ЗБУТ във връзка с използването на тези основани на ИИ системи на работното място, които произтичат главно от взаимодействието им с работниците, като неочаквани сблъсъци, прекомерна зависимост и т.н., но и във връзка с психосоциалните и организационните аспекти.

Чрез научните изследвания в тази област се определят и обсъждат възможностите, както и предизвикателствата и рисковете, свързани с използването на усъвършенствани роботи и основани на ИИ системи за автоматизация на задачите, както физически, така и когнитивни, като се очертават редица допълнителни въпроси, включително относно взаимодействието човек-машина и доверието.

Вижте основните доклади и свързаните публикации

Управление на работещите чрез изкуствен интелект

С ИИ и цифровите технологии се появиха нови форми на управление на работниците. За разлика от предишните форми на управление, които до голяма степен се основават на контрол, осъществяван от хора, управлението на работниците чрез ИИ се отнася до нови системи и инструменти за управление, които събират данни в реално време за поведението на работниците от различни източници с цел информиране на ръководството и подпомагане на автоматизирани или полуавтоматизирани решения, основани на алгоритми или по-усъвършенствани форми на ИИ.

В изследванията в тази област се набелязват и обсъждат възможностите, предоставяни от тези нови системи за управление, основани на ИИ, тъй като те могат да подпомагат вземането на решения, насочени към подобряване на ЗБУТ на работното място, когато са изградени и прилагани по прозрачен начин, а работниците получават информация и участват в консултации.

Също така в изследванията се документират и разглеждат правните, регулаторните, етичните и свързаните с неприкосновеността на личния живот предизвикателства и рискове, както и опасенията във връзка със ЗБУТ, особено по отношение на психосоциалните рискови фактори, до които водят тези нови форми на наблюдение и управление на работниците.

Вижте основните доклади и свързаните публикации

Работата през цифрови платформи

Работата през цифрови платформи е всеки вид платена работа, извършвана през, посредством или с посредничеството на онлайн платформа, т.е. онлайн пазар, функциониращ на базата на цифрови технологии, който улеснява връзките при търсенето и предлагането на работна ръка. Работата, извършвана през платформи, може да бъде много разнообразна: тя може да включва сложни или прости задачи, когнитивни или ръчни задачи, и може да се предоставя онлайн и да бъде изцяло във виртуалното пространство или извършвана лично на място.

Работата през цифрови платформи предоставя възможности за заетост на работещите в географски райони, в които липсват такива възможности, или на маргинализирани групи работници, но също така води до редица предизвикателства и рискове за ЗБУТ на работниците, за които трябва да се търсят решения.

Изследователските проекти в областта на работата през платформи имат за цел:

  • анализиране и обсъждане на възможностите, предизвикателствата и рисковете, свързани с работата през платформи;
  • документиране на видовете работа през платформи и свързаните с това рискове и възможности;
  • определяне на примери за политики за предотвратяване на рисковете за ЗБУТ на работещите през платформи; и 
  • подкрепа за разработването на практически инструменти за превенция в областта на ЗБУТ.

Вижте основните доклади и свързаните публикации

Умни цифрови системи

За целите на наблюдението и подобряването на ЗБУТ се разработват нови системи за наблюдение на безопасността и здравето на работниците като приложения за смартфони, преносими устройства, мобилни камери за наблюдение или безпилотни летателни апарати, интелигентни очила, приложения, основани на ИКТ, и интелигентни лични предпазни средства. Те могат да се използват например с цел наблюдение на физиологичното или психичното състояние на работниците, например равнищата на стрес, умора, бдителност и сърдечната честота, както и позата и движенията на тялото; за наблюдение на местоположението на работниците в опасни зони, за даване на указания на работниците или изпращане на предупредителни сигнали към ръководителите или дори към службите за спешна помощ. Наред с възможностите в областта на ЗБУТ съществуват и опасения, например във връзка с неприкосновеността на личните данни и собствеността върху данните, ефикасността и стандартизацията.

В това проучване се извършва оценка на последиците, като се анализират видовете нови системи за наблюдение (технологии), тяхното използване (например за подпомагане на спазването на ЗБУТ, за ефективно правоприлагане или за обучение) и предизвикателствата и възможностите в областта на ЗБУТ, свързани с тяхното прилагане и проектиране. Направен е и преглед на ресурсите на работното място (например кодекси за поведение, фирмени политики, препоръки, ръководства, протоколи и обучение).

Проучването включва преглед на документация, интервюта и проучвания на терен. През 2023 г. ще се организира семинар на високо равнище за обобщаване на констатациите.

Вижте основните доклади и свързаните публикации

Дистанционна работа

Дистанционна работа е всеки вид режим на работа, включващ използването на цифрови технологии за работа от дома или по-общо извън помещения на работодателя или определено местоположение. С дистанционната работа възникват възможности, предизвикателства и рискове, които е добре да се имат предвид при плановете за бъдещото развитие, включително последиците за измеренията на пола и многообразието на работната сила, както и различното въздействие в различните сектори и професии, в допълнение към новите и нововъзникващите технологии, включително разширената реалност и виртуалната реалност, които се очаква да имат роля за достъпа на по-голям брой предприятия и работници до възможностите на дистанционната работа.

Редица проекти в тази област, които също така се основават на предишни проучвания на EU-OSHA, очертават възможностите, предизвикателствата и рисковете, свързани с дистанционната работа, и имат за цел повишаването на осведомеността сред дистанционните работници, работодателите и други заинтересовани страни.

Вижте основните доклади и свързаните публикации

 

Кампанията на EU-OSHA „Здравословни работни места — Здраве и безопасност при работа в цифровата ера, която се провежда от 2023 г. до 2025 г., повишава осведомеността относно цифровизацията и ЗБУТ и предоставя повече практически ресурси.