Кодекс за добри практики на администрацията

На 20 март 2012 г. Управителният съвет на EU-OSHA приема Кодекса за добри практики на администрацията на Европейския омбудсман, в който са заложени принципите, които всички членове на персонала трябва да спазват при взаимодействието им с обществеността.

Членовете на обществото имат право да очакват добро управление от една публична организация. Това предполага спазване на законите и процедурите, особено по отношение на основните права на гражданите, и високо качество на услугите.

Какво представлява кодексът за добри практики на администрацията?

В Кодекса за добри практики на администрацията на Европейския омбудсман се определят основните принципи на доброто управление. Кодексът дава информация на персонала за правилата, които трябва да спазват в отношенията си с обществото.

Благодарение на кодекса членовете на обществото знаят точно как функционира Агенцията и какви права имат те в отношенията си с Агенцията.

Основните цели са по-голяма прозрачност на управлението за осигуряване на по-добро качество на обслужване и по-тясна връзка на администрацията с обществеността.

За допълнителна информация относно Кодекса за добри практики на администрацията вижте уебсайта на Европейския омбудсман.