Проектът БЗРПОО — БЗР в сферата на професионалното образование и обучение

Image by OKNord from Pixabay

Проектът БЗРПОО на EU-OSHA си поставя за цел да повиши осведомеността за безопасността и здравето при работа (БЗР) сред преподаватели и учащи се в сферата на професионалното образование и обучение (ПОО) и да предостави практическа информация и ресурси на регионално и национално равнище в ЕС, ЕАСТ и присъединяващите се държави.

Разпространяване на посланията — общоевропейски партньори и национални посланици

Целта на проекта е да изгради широка мрежа въз основа на съществуващите мрежи от национални фокусни точки на EU-OSHA и европейски партньорски организации — Европейската асоциация на институтите за професионално обучение (EVBB) и Европейският форум за техническо и професионално образование и обучение (EfVET).

Посланиците на БЗРПОО във всяка страна, определени от EVBB и EfVET и подпомагани от националните фокусни точки, са натоварени със задачата да координират и популяризират дейностите по проекта сред своите мрежи и национални центрове за професионално образование. Също така те докладват пред EU-OSHA относно изпълнението на дейностите.

Проектът стартира успешно в шест страни — Белгия, Германия, Нидерландия, Норвегия, Португалия и Испания — и предстои разширяване на обхвата му.

Национални инициативи по БЗРПОО

Подкрепа за дейностите на БЗРПОО се предлага чрез инструмента за помощ на фокусни точки, или FAST, на EU-OSHA. Следните примери показват видовете инициативи, координирани от посланиците на БЗРПОО и националните фокусни точки и предприети като част от проекта:

  • В Португалия движението и разтягането бяха представени като средство за предотвратяване на МСС чрез мероприятие и видеоконкурс.
  • В Нидерландия за професионалните училища в цялата страна експерти изнасят лекции „Безопасна и разумна работа“.
  • В Белгия инструменти като OiRA и Напо за учители се популяризират чрез мрежите за професионално обучение и има планове за проект, който ще повиши осведомеността за Пътната карта относно канцерогените.