Биологичните агенти и предотвратяване на свързани с работата заболявания: преглед

Keywords:

Настоящият доклад е крайният резултат от голям проект, чиято задача беше да се преодолеят проблемите с излагането на биологични агенти на работното място и свързаните с това ефекти върху здравето. Проучването включваше преглед на научната литература, дискусии с експерти, заседания на фокусни групи и семинар със заинтересованите страни. В доклада е представено консолидирано обобщение на резултатите от проекта като цяло според важните теми, определени в хода на прегледа, например проблемни сектори, уязвими групи, нововъзникващи рискове и действащи системи за наблюдение в европейските държави.

Понастоящем липсва систематичен подход за предотвратяване на излагането на биологични агенти на работното място и за установяване на свързаните с това здравословни проблеми. Чрез анализ на съществуващите знания за тези рискови фактори, чрез идентифициране на пропуските в данните и предлагане на бъдещи възможности за политически мерки, докладът цели да повиши осведомеността по въпроса и да осигури надеждна информация, която може да подпомогне усилията за установяване на ефективни превантивни мерки.

Изтегляне in: en