You are here

България

Държавната политика в областта на безопасността и здравето при работа в Република България се определя от Министерския съвет. Министерството на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Министерството на здравеопазването ръководи и координира дейността по опазване и укрепване на здравето при работа. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” е държавен орган, който осъществява цялостен контрол по спазването на трудовото законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и по осъществяване на трудовите правоотношения. Националният осигурителен институт (НОИ) осъществява контрол по отношение експертизата на работоспособността; разследва трудовите злополуки; поддържа информационна система за трудовите злополуки.Националната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се формира и осъществява на основата на тристранно сътрудничество на национално, секторно и регионално ниво. Постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на национално ниво е Националният съвет по условия на труд (НСУТ). Във всички административни области са създадени регионални съвети за тристранно сътрудничество по безопасни и здравословни условия на труд. Създадени са комитети по условия на труд в предприятията, посредством които се осъществява диалога между работодателя и работниците и служителите.Националната фокусна точка на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа се намира в Министерството на труда и социалната политика.


Данни за контакт с фокусните точки

Ministry of Labour and Social Policy
2 Triaditza Street
1051 Sofia
България
Contact person:
Darina KONOVA
Tel: +359 +359(2) 8119 518
Адрес на електронна поща: D [dot] Konova [at] mlsp [dot] government [dot] bg