България

Държавната политика в областта на безопасността и здравето при работа в Република България се определя от Министерския съвет. Министерството на труда и социалната политика разработва, координира и провежда държавната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Министерството на здравеопазването ръководи и координира дейността по опазване и укрепване на здравето при работа. Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” е държавен орган, който осъществява цялостен контрол по спазването на трудовото законодателство за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и по осъществяване на трудовите правоотношения. Националният осигурителен институт (НОИ) осъществява контрол по отношение експертизата на работоспособността; разследва трудовите злополуки; поддържа информационна система за трудовите злополуки.Националната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд се формира и осъществява на основата на тристранно сътрудничество на национално, секторно и регионално ниво. Постоянен орган за осъществяване на координация, консултации и сътрудничество при разработването и провеждането на политиката за осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд на национално ниво е Националният съвет по условия на труд (НСУТ). Във всички административни области са създадени регионални съвети за тристранно сътрудничество по безопасни и здравословни условия на труд. Създадени са комитети по условия на труд в предприятията, посредством които се осъществява диалога между работодателя и работниците и служителите.Националната фокусна точка на Европейската агенция по безопасност и здраве при работа се намира в Министерството на труда и социалната политика.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy (Bulgaria)
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg