You are here

Финландия

Министерството на социалните въпроси и здравеопазването отговаря за прилагането и разработването на правила за здравословни и безопасни условия на труд и за изготвянето на съответна нормативна уредба. Министерството работи в тясно сътрудничество с Министерството на заетостта и икономиката, Министерството на образованието, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда, Министерството на транспорта и далекосъобщенията и различни специализирани органи по въпроси, свързани с здравословните и безопасни условия на труд.


Органите, отговарящи за здравословни и безопасни условия на труд, контролират прилагането на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа. Сътрудничеството по отношение на здравословните и безопасни работни места се основава на законодателния акт и свързани споразумения между организациите на пазара на труда. Представителите по безопасността и здравето при работа представляват служителите в процеса на сътрудничество във връзка с БЗР. Представителят на работодателя е отговорното лице за здравословните и безопасни условия на труд, освен ако работодателят не изпълнява лично задълженията за сътрудничество.


Финландската мрежа за безопасност и здраве при работа е създадена като част от Европейската информационна мрежа за безопасност и здраве при работа, която се състои от национални фокусни центрове във всяка държава-членка на ЕС. Националният фокусен център във Финландия координира и ръководи националната мрежа за безопасност и здраве при работа.


Данни за контакт с фокусните точки

Ministry of Social Affairs and Health, Finland
P.O.Box 33
FI-00023 Government
Финландия
Contact person:
Liisa HAKALA
Tel: +358 2951 63566
Адрес на електронна поща: liisa [dot] hakala [at] stm [dot] fi