You are here

Полша

Основният нормативен акт в Полша, който урежда правото на безопасни и здравословни условия на труд е Конституцията на Република Полша. Средствата за реализация на това право са уредени със закон, и по-специално Кодекса на труда. Основната уредба в Кодекса в областта на БЗУТ се намира в Раздел X относно БЗУТ, в Раздел VII относно закрилата на жените на работното място и в Раздел IX относно закрилата на младежите на работното място. Системата на организация на закрилата на труда е разделена на две нива: национално ниво и на ниво предприятия.На национално ниво участват парламента, правителството и други държавни служби, държавни надзорни и контролни органи, които изпълняват различни задачи. Надзорните и контролни органи включват Националния инспекторат по труда, Националния санитарен инспекторат, Службата за техническа инспекция, съдилищата и прокуратурата. Важна роля в организационната система на БЗУТ изпълнява Съвета по закрила на труда, който действа към Сейма на Република Полша и упражнява контрол върху Националния инспекторат по труда (за повече информация, можете да посетите: http://www.ciop.pl/15845.html)


Данни за контакт с фокусните точки

Centralny Instytut Ochrony Pracy - Panstwowy Instytut Badawczy
ul. Czerniakowska 16,
00-701 Warsaw
Полша
Contact person:
Wiktor Marek ZAWIESKA
Tel: +48 22 6233697
Адрес на електронна поща: focalpoint [dot] pl [at] ciop [dot] pl