You are here

Хърватия

Министерството на заетостта и пенсионната политика е основният административен орган, отговорен за безопасността и здравето при работа в Република Хърватия. За спазването на безопасността и здравето при работа следят други четири институции:

  • Институтът за подобряване на трудовата безопасност е основната институция на национално ниво, която проследява и подобрява безопасността при работа.
  • Хърватският институт за защита на здравето и безопасност при работа е в системата на Министерството на здравеопазването и предприема последващи мерки и предлага съдействие от специалисти.
  • Хърватският фонд за здравно осигуряване е в системата на Министерството на здравеопазването и финансира дейностите за защитата на здравето и безопасността при работа.
  • Трудовият инспекторат е административна организация в рамките на Министерството на заетостта и пенсионната политика. Този орган следи за прилагането на правната рамка в областта на здравето и безопасността при работа.

Данни за контакт с фокусните точки

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Ulica grada Vukovara 78,
10 000 Zagreb
Хърватия
Contact person:
Nenad MARINIĆ
Tel: +385 1 6109 230
Адрес на електронна поща: nenad [dot] marinic [at] mrms [dot] hr