Гърция

Всички въпроси, свързани с безопасността и здравето при работа (БЗР) на национално ниво, са в ресора на Министерството на труда и социалната сигурност. Генералната дирекция за условия на труд и здраве, отговаряща за законодателството относно БЗР, за въпросите, свързани със стратегията, организацията, информацията, образованието, обучението и изследователската дейност, и Инспекцията по труда (S.EP.E.), която е органът за проверка и следене на прилагането на трудовото законодателство, са основните компетентни държавни органи.Неправителствените социални партньори в областта на БЗР играят изключително важна роля за постигане на общата цел за подобряване на работната среда и за намаляване до минимум на броя на трудовите злополуки и професионалните заболявания чрез провеждането на национален социален диалог по въпросите на БЗР.Гръцкият фокусен център посредством законово установено сътрудничество със социалните партньори и с други организации, освен всичко друго, извършва координиране и управление на работата на Националната информационна мрежа в областта на БЗР.


Focal points' contact details

 • Hellenic Ministry of Labour and Social Affairs
  29, Stadiou str.
  10110
  Athens
  Greece
  Contact person: Ioannis KONSTANTAKOPOULOS
  E-mail address:
  grfop.euosha [at] ypakp.gr