You are here

Франция

Френската система за превенция на професионалните рискове обхваща:  • министерството на труда, което изработва и прилага френската политика по безопасни и здравословни условия на труд и насърчава сътрудничеството със социалните партньори в рамките на Conseil d’orientation sur les conditions de travail (Съвета по ориентиране във връзка с условията на труд) (COCT),
  • органите за социално осигуряване, които спомагат за профилактика на професионалните рискове в областта на трудовите злополуки и професионалните заболявания. Системата се финансира изключително от вноски на работодателите и се управлява от социалните партньори. Системата се крепи на Националната здравноосигурителна каса на заетите по трудово правоотношение и на Регионалните здравноосигурителни каси,
  • научни, оперативни или медицински органи, отговарящи за профилактиката, предвиждането, повишаването на осведомеността и управлението на професионалните рискове. Основният орган е Agence Française de Sécurité Sanitaire de l’Environnement et du Travail (Френската агенция по санитарна безопасност на околната среда и труда), която спомага за увеличаване на познанията в областта на превенцията на професионалните рискове. Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (Националната агенция за подобряване на условията на труд) изпълнява ролята на консултант за предприятията и действа в оперативното направление за превенция на професионалните рискове,
  • накрая, услугите по трудова медицина се осигуряват от един или няколко лекари по трудова медицина, чиято изключително превантивна роля се изразява в предотвратяването на всякакви изменения в здравето на работещите по повод полагания от тях труд.

Данни за контакт с фокусните точки

Ministère du Travail
39-43 quai André Citröen
75739 Cedex 15 Paris
Франция
Contact person:
Clémentine BRAILLON
Адрес на електронна поща: clementine [dot] braillon [at] travail [dot] gouv [dot] fr