По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст — Окончателен доклад за общия анализ — Информационна справка

Keywords:

Тази информационна справка е кратко резюме на основните констатации от тригодишен пилотен проект, иницииран от Европейския парламент и осъществен под ръководството на ЕU-OSHA, във връзка с трудностите пред безопасността и здравето при работа, поставени от застаряващата работната сила.

Констатациите се основават на прегледи на застаряването и БЗР, рехабилитацията и връщането на работа; на проучване на настоящите политики, програми и инициативи за устойчива работа, включително свързаните с рехабилитация и връщане на работа, в 28-те държави — членки на ЕС, и четирите държави от ЕАСТ; и на анализ на движещите сили за прилагането на практики за профилактика и подобряване на здравето на застаряващата работна сила на работното място.

Проектът има също за цел да оцени предпоставките за отчитане на застаряващата работна сила в системите за БЗР и за осигуряване на по-добра профилактика за всички през целия им трудов живот.

Изтеглянеin: cs | da | de | el | en | es | et | fi | fr | hr | hu | lt | lv | pl | pt | sk | sl | sv |