По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст — Окончателен доклад за общия анализ — Резюме

Keywords:

Това резюме е изготвено въз основа на доклада относно основните констатации от тригодишен пилотен проект, иницииран от Европейския парламент и осъществен под ръководството на ЕU-OSHA, във връзка с трудностите пред безопасността и здравето при работа, поставени от застаряващата работната сила.

Констатациите се основават на прегледи на застаряването и БЗР, рехабилитацията и връщането на работа; на проучване на настоящите политики, програми и инициативи за устойчива работа, включително свързаните с рехабилитация и връщане на работа, в 28-те държави — членки на ЕС, и четирите държави от ЕАСТ; и на анализ на движещите сили за прилагането на практики за профилактика и подобряване на здравето на застаряващата работна сила на работното място.

Проектът има също за цел да оцени предпоставките за отчитане на застаряващата работна сила в системите за БЗР и за осигуряване на по-добра профилактика за всички през целия им трудов живот.

Изтегляне in: en