По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст — окончателен доклад за цялостния анализ

Keywords:

Този доклад е изготвен въз основа на основните констатации от тригодишен пилотен проект, иницииран от Европейския парламент и осъществен от ЕU-OSHA, относно трудностите с безопасността и здравето при работа за застаряващата работна сила.

Констатациите се основават на прегледи на застаряването и БЗР, трудовата рехабилитация и връщането на работа; на проучване на актуалните политики, програми и мерки за балансиран труд, включително свързани с рехабилитация и връщане на работа, в 28-те държави — членки на ЕС, и четирите държави от ЕАСТ; и на анализ на стимулите за прилагане на практики за профилактика и подобряване на здравето на застаряващата работна сила на работното място.

Проектът има също за цел да оцени предпоставките за отчитане на застаряващата работна сила в системите за БЗР и за осигуряване на по-добра профилактика за всички през целия трудов живот.

Изтегляне in: en