Доклад за анализ на политиките, стратегиите и програмите на ЕС и държавите членки по въпросите на населението и застаряването на работната сила

Keywords:

В тази публикация ще намерите важна информация за доклада на ЕU-OSHA, съдържащ анализ на политиките и действията на европейско и национално равнище за решаване на проблемите, свързани със застаряването на населението в Европа. Накратко са изложени факторите, които влияят върху разработването на политики, и трудностите пред съставителите на политики за удължаване на трудовия живот и за повишаване на пригодността за заетост на по-възрастните работници. Проучени са също наднационалните и националните въздействия върху разработването на политики и е обобщено положението на национално равнище, като е взета предвид и текущата правна и политическа рамка на ЕС. Изложени са също съображения за бъдещо разработване на политики.

Изтегляне in: en