Застаряващата работна сила: последици за безопасността и здравето при работа — преглед на проучванията

Keywords:

Настоящата публикация представя контекста, в който е извършен прегледът: застаряващата работна сила в Европа. Разгледани са изследвания по три основни въпроса: 1) „Какви промени настъпват при застаряващите лица?“, 2) „До какви последици водят те през целия трудов живот“ и 3) „Какви мерки за БЗР могат да насърчат балансирания труд през целия трудов живот?“. Установени са пропуски в настоящите познания и са представени общи заключения и възможни последици за политиката, като се изтъква значението на подобрената профилактика за всички работници и служители и се отчитат различната работоспособност, конкретните мерки в стратегиите за превенция на риска и ефективни системи за БЗР.

Изтегляне in: en